Bə mətni dəvarde

Vikipediá:Penč əsos prinsip

Сe Vikipediá
(Penč əsos prinsip cyjo adres ovaxtə byə)

Ym səhifə ce Vikipedijə rəsmi prinsiponədə gyləje. Ym səhifə məno ym vrə həmmə Vikipedijə nyvyštəkəson ym ǧanunon bərobər əməl bykardo. Vikipedijədə žy šej ovaxte bə nav, byznən həmmə Vikipedijə nyvyštəkəson dymi rozin ja ne. Ə šej ki səhv hisob kardəjon əj muzakirə səhifədə oško muzakirəbykardən.

Ce Vikipedija 5 gylə prinsipyš heste:

 
Vikipedijə ensiklopedijəj. Vikipedijə gəvətəsybi, reklami, yštə internet sajti, xatiron, ružnomon vyrə ni. Əgər de ymi rozi nijon rostə dastiku pejədə beše linki byvyžnən.
 
Vikipedijə məǧolon bəpe hic kəsi tərəfi nygəton (BNN, ing. NPOV) ym əcəj prinsipe. Ym əve gyləj məǧolə ofajə kardejədə, gyləj məǧolə ovaxte kardejədə maksimum objektiv bybən. Məǧolonədə subjektivəti bəpe nybu. I gylə myžorədə i gyləsə ve məǧolə heste sə bəpe bəjbəj hic gylə ros cəp nyvoton.
 
Vikipedijəku oko doj, əjo nyvyšte sərbəst gyləjən bepule. GNU Ozod Nyvyšte Lisenzijəš heste. Ozodə formədə əj pajbaxš karde, ovaxte bəbe. Viriku beməkən məǧolon har kəs ovaxte bəzyne. Hic kəs bimi nəzarət kardəni. Šymə nyvyštə məǧolon čo gylə Vikipedijə nyvyštəkəs əj ovaxte bəzyne. Bə məǧolon myəllifə həxon GFDL bəj zidd hic gylə šej əlovə məkən.
 
Vikipedijədə məǧolon həxədə no-pegət kaj bəbe. Dust bybən. Kom gylə məǧolə həxədə gəvətəsyb vejsə bəj umžən məbən. Gədə ovaxte goroš gəvətəsyb məkən. Gəvətəsyb kardejədə šymə fakton bybun. Fakt nijsə mot bykən ki dyšmə gəvətsyb kardəkəs rost votejdə. Gylə šej vyžnijəsə dujə nomonku istifadə məkən əcəj və gətə bedə yštə fiki oško byvotən.
 
Ce Vikipedijə čo ǧanunonyš ni ym 5 prinsip əməl kaj lazime. Vikipedijədə ovaxte kardijəsə ym məlumoton rost nybejku mətarsən. Har məǧolə kanə versijə ce Vikipedijə virədə mandedə. Hic kəsi əj mole ixtijaryš ni. Šymə "zynəjku" "nyznəjku" bə Vikipedijə zijan doj nibəznejon. Rost nybə šejon sərost bəkarden. Yvrədə nyvyštə bə har gylə məgalə ce Vikipedijə virədə mandedə. Əvoni idorə kardəkəson bymolonsə əvon bə "tarixi vir" ne bə "Vikipedijə vir" šedə. I gylə šej viriku beməkən šymə nyvyštəjon bo zinə, ym ružnə, mašgi ro ǧyjmətine. Boštə zinə, ymruži, mašgi hurmət bykənən.
Vikipedija ǧajdon
Vikipedija prinsipon Penč əsos prinsipCəmə koon no-pegət karde bəznenNejtral mogeBə orižinal tədǧiǧati vyrə nydojMyəllifə huǧuǧon
De məǧolon angyl Cy məqalon redaktə ğaydonOjə proksi-serveronku okomoni ro nıdoySəros kardəy izahMəqalə nomon dəqişkardeDılətonə dəvardonMəqalə qətımEtibarinə mənbonMuzakirə səhifəMəqalə nomi noyŞerətinə mole meyaronBə məqalon bıə minimal tələbonSəhifon xıvandi ğaydonVeb sayton əhəmiyətəti meyaronŞəxson əhəmiyətəti meyaronÇokə məqalə çiçe?
Blokləkon VandalizmCy IP bloki ləǧvǦejdijotə nomi bə čo okodoəkəson dojBlok karde ǧajdon
Vikipedija canqon Ǧajdon əməlnybeSəhifon ǧysmən muhafizə kardeRedaktə čangonKonsensusǦərəul kəšeSe kərə bə dumo pegordonije ǧajdonMybohison həll kardeMəǧolə-hurrəčTəftišəkon
Vikipedija: Mybohison həll karde De ijəndy bə i vaxt mubohison həll kardeDi məjdonǦajdonParsonČo kəson bə məsələ həlli čəlb kardeČo kəson vositəcijətiIdorəəkon dastəkBə Idarəəkon muračiətMəǧolə muhafizə kardeMəǧolə muhafizəku bekardeSədo doj dəvordyne
Vikipedija: Arbitražə Komitə Bə Arbitraž komitə muračiətIdarəkardəkəsonədə qıləyni bə komitə muraciətÇe məsələ muzakirəOxonə ğərorMəsələ çe komitə nəzarətədə oğəteOkodoəkəsiro hami təjin karde
Etik ǧajdon Sərost byəjon izohInsofinə okomoni mejaronIdorə kardəkəson fəolijətOkodoəkəsi səhifəInsofinə okomonSoxtəkarətiEtik bardemonNozəkətBə təhgir, təhdid ijən agressija ro doj əbyniDe ǧanuni təhdid karde əbyniTəzjig nibənineCy kontroli səvijəVikipedija cic niVikipedija luǧət niYštə xosə nijətin byə nišonkənən
Projekton Cy həftə projektonProgramon əhmijətəti mejaronMətbuatə xydmət
Dastəkon Bə nujə okodoəkəson dastəkPrinsip ijən rəhbərətijon
Sədomon De Vikipedija ǧajdon əlaǧəjnə sədomonArbitraž komitə vyžnije ǧajdonIdorəkardəkəson ijən burokraton vyžnije ǧajdonBə Idorəəkə statusi ərizonBurokratə statusSədomon