Penč əsos prinsip

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Ym səhifə ce vikipedia rəsmi prinsiponədə gyləje. Ym səhifə məhnə yvrə həmmə vikipedia nyvyštəkəson ym ǧanunon bərobər əməl bykardo. Vikipediadə žy šej ovaxte bə nav byznən həmmə vikipedia nyvyštəkəson dymi rozin ja ne. Ə šej ki səhv hisob kardəjon əj muzakirə səhifədə oško muzakirəbykardən.

Ce Vikipedia 5 gylə prinsipyš heste:

 
Vikipedia ensiklopedijaj. Vikipedia gəvətəsybi, reklami, yštə internet sajti, xatiron, gəzeton vyrə ni. Əgər dimi rozi nijon rosədastiku pijədə beše linki byvyžnən.
 
Vikipedia məgalon bəpe hic kəsi tərəfi nyǧəton (BNN, ing. NPOV) ym əcəj prinsipe. Ym əve gyləj məgalə ofajə kardijəsə, gyləj məgalə ovaxte kardijaəsə maksimum objektiv bybən. Məgalonədə subjektivəti bəpe nybu. İ gylə məvzuədə i gyləsə ve məgalə hese sə bəoe bəjbəj hic gylə ros cəp nyvoton.
 
Vikipediaku istifadə karde, əjo nyvyšte sərbəst gyləjən bepule. GNU Ozod Nyvyšte Lisenzijaš heste. Ozodə formədə əj pajbaxš karde, ovaxte bəbe. Jodədə beməkən məgalon har kəs ovaxte bəzne. Hic kəs bimi nəzarət kardəni. Šymə nyvytə məgalon čo gylə vikipedia nyvyštəkəs əj ovaxte bəzne. Bə məgalon muəllifə həxon GFDL bəj zidd hic gylə šej əlavə məkən.
 
Vikipediadə məgalon həxədə muzakirə kaj bəbe. Dust bybən. Kom gylə məgalə həxədə gəvətəsyb vejsə bəj umžən məbən. Gədə ovaxte goroš gəvətəsyb məkən. Gəvətəsyb kardijəsə šymə faktony bybu. Fakty nijsə mot bykən ki dyšmə gəvətsyb kardəkəs ros votedə. Gylə šej vyžnijəsə dujə nomonku istifadə məkən əcəj və gətə bedə yštə fiki oško bovotən.
 
Ce Vikipedia čo ǧanunonyš ni ym 5 prinsip əməl kaj lazime. Vikipediadə ovaxte kardijəsə ym məlumaton ros nybejku mətarsən. Har məgalə kanə versijə ce vikipedia jodədə mandedə. Hic kəsi əj mole ixtijaryš ni. Šymə "zynəjku" "nyznəjku" bə vikipedia zijan doj nibəznejon. Ros nybə šejon duz bəkarden. Yvrədə nyvyštə bə har gylə məgalə ce vikipedia jodədə mandedə. Əvoni idarəkardəkəson bymolonsə əvon bə "tarixi jod" ne bə "vikipedia jod" šedə. İ gylə šej jodədə beməkən šymə nyvyštəjon bo zinə, ym ružnə, mašgi ro ǧejmətine. Boštə zinə, ym ruži, mašgi hurmət bykənən.

Numunə:Vikipediá ğaydon