Bə mətni dəvarde

Penə Nuədi

Сe Vikipediá

Penə Nuədi — ǧədimə dije. Cəj nom 1826- nə sorədə arxivonə ǧejd byə. Ənčəx di ən ǧədimə nom jusikoje. Jusiko tarix cəmə eraku bə navon bešedə. Nuədi ijən cəj hamusijə di Sipido əraziərə bešə ǧədimə əšjon subot kardə ki, cy ərazion torix cəmə eraku bə navon šedə. Nuədi nom "Tožə di" məno dojdə jəni jusiko əraziədə tožə di bino bə. Bandi kənoədə be goršog bəj Penə Nuədi votəšone. Penə Nuədiədə ve ǧədimə očəǧon hestin. Ǧərəz jusiko Penə nuədiədə "Sejdətybə" — 13-nə əsr, "Sejdəkinə" — 10-nə əsr, "Bobokam" (Babək Kərim) — 9 əsr.

Tolyšə Xanəti binoəkəs "Čəmallədin Əli" (Sijoəli, Sijoli xan) ǧəb jusiko Očaǧədəje. Bəj šərəfi by Očəǧi həmən "Xəlifə Očaǧ" votejdən.
Urusijə Kameralnyj arxivədə 1849-nə sorədə Penə Nuədiədə 23 kə be.
Penə Nuədiədə yn məhəllon hestin: Xəlifə məhəllə, Nunədi, Mykəlon, Ǧəmbərobə, Tožə šəhər.