Vikipediá:Penč əsos prinsip

Сe Vikipediá
(Penc əsos prinsip cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Ym səhifə ce Vikipedijə rəsmi prinsiponədə gyləje. Ym səhifə məno ym vrə həmmə Vikipedijə nyvyštəkəson ym ǧanunon bərobər əməl bykardo. Vikipedijədə žy šej ovaxte bə nav, byznən həmmə Vikipedijə nyvyštəkəson dymi rozin ja ne. Ə šej ki səhv hisob kardəjon əj muzakirə səhifədə oško muzakirəbykardən.

Ce Vikipedia 5 gylə prinsipyš heste:

 
Vikipedijə ensiklopedijəj. Vikipedijə gəvətəsybi, reklami, yštə internet sajti, xatiron, ružnomon vyrə ni. Əgər de ymi rozi nijon rostə dastiku pejədə beše linki byvyžnən.
 
Vikipedijə məǧolon bəpe hic kəsi tərəfi nygəton (BNN, ing. NPOV) ym əcəj prinsipe. Ym əve gyləj məǧolə ofajə kardejədə, gyləj məǧolə ovaxte kardejədə maksimum objektiv bybən. Məǧolonədə subjektivəti bəpe nybu. I gylə myžorədə i gyləsə ve məǧolə heste sə bəpe bəjbəj hic gylə ros cəp nyvoton.
 
Vikipedijəku oko doj, əjo nyvyšte sərbəst gyləjən bepule. GNU Ozod Nyvyšte Lisenzijəš heste. Ozodə formədə əj pajbaxš karde, ovaxte bəbe. Viriku beməkən məǧolon har kəs ovaxte bəzyne. Hic kəs bimi nəzarət kardəni. Šymə nyvyštə məǧolon čo gylə Vikipedijə nyvyštəkəs əj ovaxte bəzyne. Bə məǧolon myəllifə həxon GFDL bəj zidd hic gylə šej əlovə məkən.
 
Vikipedijədə məǧolon həxədə no-pegət kaj bəbe. Dust bybən. Kom gylə məǧolə həxədə gəvətəsyb vejsə bəj umžən məbən. Gədə ovaxte goroš gəvətəsyb məkən. Gəvətəsyb kardejədə šymə fakton bybun. Fakt nijsə mot bykən ki dyšmə gəvətsyb kardəkəs rost votejdə. Gylə šej vyžnijəsə dujə nomonku istifadə məkən əcəj və gətə bedə yštə fiki oško byvotən.
 
Ce Vikipedijə čo ǧanunonyš ni ym 5 prinsip əməl kaj lazime. Vikipedijədə ovaxte kardijəsə ym məlumoton rost nybejku mətarsən. Har məǧolə kanə versijə ce Vikipedijə virədə mandedə. Hic kəsi əj mole ixtijaryš ni. Šymə "zynəjku" "nyznəjku" bə Vikipedijə zijan doj nibəznejon. Rost nybə šejon sərost bəkarden. Yvrədə nyvyštə bə har gylə məgalə ce Vikipedijə virədə mandedə. Əvoni idorə kardəkəson bymolonsə əvon bə "tarixi vir" ne bə "Vikipedijə vir" šedə. I gylə šej viriku beməkən šymə nyvyštəjon bo zinə, ym ružnə, mašgi ro ǧyjmətine. Boštə zinə, ymruži, mašgi hurmət bykənən.

Numunə:Vikipediá ğaydon