Penc əsos prinsip

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Im səhifə çı vikipediá rəsmi prinsiponədə qıləye. Im səhifə məhnə ıvrə həmmə vikipediá nıvıştəkəson ım ğanunon bərobər əməl bıkardo. Vikipediádə jı şey ovaxte bə nav bıznən həmmə vikipediá nıvıştəkəson dımi rozin ya ne. Ə şey ki səhv hisob kardəyon əy müzakirə səhifədə oşko muzakirəbıkardən.

Çı Vikipediá 5 qılə prinsipış heste:

 
Vikipediá ensiklopediyay. Vikipediá qəvətəsıbi, reklami, ıştə internet sayti, xatiron, qəzeton vırə ni. Əgər dimi rozi niyon rosədastiku piyədə beşe linki bıvıjnən.
 
Vikipediá məqalon bəpe hiç kəsi tərəfi nığəton (BNN, ing. NPOV) ım əçəy prinsipe. Im əve qıləy məqalə ofayə kardiyəsə, qıləy məqalə ovaxte kardiyaəsə maksimum obyektiv bıbən. Məqalonədə subyektivəti bəpe nıbu. İ qılə məvzuədə i qıləsə ve məqalə hese sə bəoe bəybəy hiç qılə ros çəp nıvoton.
 
Vikipediáku istifadə karde, əyo nıvışte sərbəst qıləyən bepule. GNU Ozod Nıvışte Lisenziyaş heste. Ozodə formədə əy paybaxş karde, ovaxte bəbe. Yodədə beməkən məqalon har kəs ovaxte bəzne. Hiç kəs bimi nəzarət kardəni. Şımə nıvıtə məqalon co qılə vikipediá nıvıştəkəs əy ovaxte bəzne. Bə məqalon müəllifə həxon GFDL bəy zidd hiç qılə şey əlavə məkən.
 
Vikipediádə məqalon həxədə muzakirə kay bəbe. Düst bıbən. Kom qılə məqalə həxədə qəvətəsıb veysə bəy ümjən məbən. Qədə ovaxte qoroş qəvətəsıb məkən. Qəvətəsıb kardiyəsə şımə faktonı bıbu. Faktı niysə mot bıkən ki dışmə qəvətsıb kardəkəs ros votedə. Qılə şey vıjniyəsə düyə nomonku istifadə məkən əçəy və qətə bedə ıştə fiki oşko bovotən.
 
Çı Vikipediá co ğanunonış ni ım 5 prinsip əməl kay lazime. Vikipediádə ovaxte kardiyəsə ım məlumaton ros nıbeyku mətarsən. Har məqalə kanə versiyə çı vikipediá yodədə mandedə. Hiç kəsi əy mole ixtiyarış ni. Şımə "zınəyku" "nıznəyku" bə vikipediá ziyan doy nibəzneyon. Ros nıbə şeyon düz bəkarden. Ivrədə nıvıştə bə har qılə məqalə çı vikipediá yodədə mandedə. Əvoni idarəkardəkəson bımolonsə əvon bə "tarixi yod" ne bə "vikipediá yod" şedə. İ qılə şey yodədə beməkən şımə nıvıştəyon bo zinə, ım rüjnə, maşqi ro ğeymətine. Boştə zinə, ım rüji, maşqi hürmət bıkənən.

Numunə:Vikipediá ğaydon