Portal ədəbijot zyndəjon?/Arxiv

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde


  • Con Kennedi vist dəyğədə ço qılə qəzet hande zındəbe.
  • Volter i vaxtadə iqıləsə ve əsr nıvıştedə be. Əv bə ko stol nıştedəbe bəştə əhvoli nez dastənıvışti peqətedəbe əçəy səpe ko karde dəvom kardedəbe.
  • Məşhurə "Ovod" romani ənıvışt Etel Lilian Voyniç bəstəkor be, hətta əv ıştə musiqi əsəron ıştə ədəbiyoti nıvıştonku əhəmiyyətin hisob kardedəbe.
  • Çı Şerlok Holmsi prototip çe Londoni rizeqınyəkəs rizvon xəfiyyə Filip Biq bıə. 1885-1910-inə soronədə Londonədə həmmə yolə cinayəton pəydo karde əçəy ko be.
  • Nuyə əsər nıvışte bino kardeyədə Onore de Balzak i-dı manq ıştə çəşmədə mandedəbe, penconən bərk dəvasedəbi ki bə dılə çe həyşi ruşnə enıqıno. Əv çe şəmi ruşnədə xələt təkardə vəziyyətədə ha rúž həjdə saat nıvıştedəbe.
  • Çı dınyo ən dırozə əlifba 74 hərf bıə çe Kamboca əlifbay.
  • İ Bıə Milləton Təşkilatadə şəş qılə rəsmi zıvon heste: inqilis, fransız, ərəb, çin, rus,ispan zıvonon.
  • Ən ğədimə əlifba xıvand Finikayvıjonin.