Portal fəlsəfə haftə səçınyə nıvıştəy/Arxıv

Сe Vikipediá

Aristotel
Aristotel

Məntığ (yunan. λογική) — «mılohizon həxədə elm», «fikironədə iyən fəoliyyətədə pebemonon həxədə elm» — məntığiyə zıvoni de intellektə fame ğanunon, metodon iyən formon həxədə elm. Məntıği həxədə zınəyon ki de təfəkkuri sə beydən, əve əy ğəbul karde bəbe bənə sərostə təfəkkuri həxədə elmi ğəzinən. Eyni zəmonədə məntıği hisob karde bəbe təsdığ iyən təkzibi metodon həxədə elmi ğəzinə. Məntıği de ğəzənc kardə bıə təcrubə iyən fame vositə həğiğəti bə dast varde elm hisob kardəkəsonən hestin.

Məntıği ovcədə Aristotel iyən Qottlob Freqeni rol yole. Məntığ əsosən baxş beydə bə dı vırə. Ənənəvi məntıği səpe soxtə bıə Formal məntığ iyən formal məntıği səpe soxtə bıə Riyozi məntığ.

Məntığ hisob beydə həmə elmon instrument.

Məntıği məzmun

Klassik məntıği nəzəriyə izoh kardə beydə de xısusi zıvoni, mılohizə bə nav doə beydə de de maddi nımunon. Səhvon səpe nəzorət hələ soxtə bıəni əyo, hələ qırd forməyn bıəni mığyosinə şın, hozı kardə bıəni çe təsviron məhdudiyət i.c.ç.

Əncəx, demiyən bə ico, sərost mılohizə karde mədəniyət ofəye zınəbe detobə məntıği elmi bə məydon beşe. Mıəyyənkarde, təsnifot, təsdığ, təkzib iyən co məntıği əməliyoton bə məydon beşeydən har qılə odəmi tərəfo fikiri dınyoədə çəy ıştəku vəbastə nıbıə iyən de mıvofiğə səhvon. Əve kali kəson jıqo hisob kardeydən ki, şəxsi təfəkkur təbii qıləy prosese iyən çəy nişe ehtiyoc bə analizi. Jıqo hisob kardə beydə ki, qəpjemon – təfəkkuri ıştəne ki heste. (bə dumo dəvard...)