Rəssaməti

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Adrian van Ostade. Če rəssamı emalatxana. 1663. Drezden šəkilə galereja.

Rəssaməti — təsviri vorasənəti ən ğədimə nuvonədə qıləy. Bə hyšk ijan namə kətoni ranqon kəče, de rəğəmə texnologiya iyan de xususi texnoloqiyon bə real predmeti, yainki bə coninon oxşər vizual təsviri nıvışte.

Rəssamətiədə real aləmi həcm, rang, məkan, predmeton maddi forma, işığ həvo muhit iyan i co. de çaşi vində obyektiv movcud bıə əlaməton kəşə bedən. Rəssamə sənəti əsas əlaməton obrazəti iyan emosionalətiye. Kəşə əsəron obrazəti ideya iyan movzu, bə sujeti iyan bə xarakteron vəhdəti pemandedə. Çe bədii obrazi ın komponenton bənə rəsmi, kompozisiya, koloriti, işığ-soğnə, perspektivi, ritmi təsviri iyan de ifodə vasiton bə sə omedən.

Rəssamə sənət de bədii-estetik funksiyon vexoləyəti anqıl bə cur-bə-curə nuvon co bedə:

Monumentalə rəssaməni;
dekorativə rəssaməti;
teatr-dekorativ rəssaməti;
miniatürə rəssaməti;
dəzqahə rəssaməti.

Har nuvi məxsusi texniki ifodə usulon iyan materialoniş heste.

Çe Rəssaməti ən ve oko bıə forma dəzqahə rəssamətiye. Kəton iyan çu səpe de ruənə ranqi kəşəynə joğo əsəron "molbert"ə nominə dəzqahonədə soxtə bedən. Sıvoy ruənə ranqon, rəssamətiədə tempera, pastel, akvarel, quaşə texnikonən tətbiq bedən. Çe monumentalə rəssamə əsəronku fərqin, dəzgahə rəssaməti əsəron sərbəstin, əvoni har vırədə ehaşde bedə. Bə ıştə məzmuni qoroş rəssamə sənət bı janron co bedə:

Tarixi rəssaməti;
mifoloji rəssaməti;
məişəti rəssaməni;
portreti rəssaməti;
mənzərə rəssaməti;
naturmorti rəssaməti i.i.c.