Bə mətni dəvarde

Rəssaməti

Сe Vikipediá
Adrian van Ostade. Cy rəssami emalatxana. 1663. Drezden šəkilə galerejə.

Rəssaməti[1], nəggošəti[1] — təsviri inčəsənəti ən ǧədimə nuvonədə gyləj. Bə hyšk ijən namə kətoni rangon kəše, de rəǧəmə texnologijə ijən de xysusi texnologijon bə real predmeti, jaan ki bə čoninon oxšər vizual təsviri nyvyšte.

Rəssamətiədə real aləmi həčm, rang, məkon, predmeton maddi formə, rušnə həvo myhit ijən čo. De caši vində objektiv movčud byə əlaməton kəšə bedən. Rəssamə sənəti əsas əlaməton obrazəti ijən emosionalətije. Kəšə əsəron obrazəti ideja ijən myžor, bə sužeti ijən bə xarakteron vəhdəti pemandedə. Cy bədii obrazi yn komponenton bənə rəsmi, kompozisija, koloriti, rušnə-soǧnə, perspektivi, ritmi təsviri ijən de ifodə vasiton bə sə omedən.

Rəssamə sənət de bədii-estetik funksijon vexoləjəti angyl bə čurbəčurə nuvon čo bedə:

 • Monumentalə rəssaməni;
 • dekorativə rəssaməti;
 • teətr-dekorativ rəssaməti;
 • miniaturə rəssaməti;
 • dəzgahə rəssaməti.

Har nuvi məxsusi texniki ifodə usulon ijən materialonyš heste.

Cy Rəssaməti ən ve oko byə formə dəzgahə rəssamətije. Kəton ijən cu səpe de ruənə rangi kəšəjnə žygo əsəron "molbert"ə nominə dəzgahonədə soxtə bedən. Syvoj ruənə rangon, rəssamətiədə tempera, pastel, akvarel, guašə texnikonən tətbig bedən. Cy monumentalə rəssamə əsəronku fərgin, dəzgahə rəssaməti əsəron sərbəstin, əvoni har vyrədə ehašte bedə. Bə yštə məzmuni goroš rəssamə sənət by žanron čo bedə

 • taryxi rəssaməti;
 • mifoloži rəssaməti;
 • məišəti rəssaməni;
 • portreti rəssaməti;
 • mənzərə rəssaməti;
 • naturmorti rəssaməti i.i.č.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

 1. 1.0 1.1 F.F. Əbbaszodə. Urusə-tolyšə luǧət. - Moskva. s 120. - 2011