Bə mətni dəvarde

Sipijə hyrs

Сe Vikipediá
Sipijə hyrs

Sipijə hyrs - Xəremə Biə Okean kənonədə iyan sınov kardə biyon sahonədə jiedən. Tani yoləti 2-2,5 m. Sipiyə hırs hışkədə jiə əşivo həyvonon qırd yoliye. Miyonə qonəti 400 kq-i neze. Şayət ehanə hırs pie iyan bə zımsoni piy qırdəkardəbu, əçəy qoni 800 kq-i rəsedə. Əv ıştə loni voən dılədə kandedə. Dekabr-yanvarə manqonədə hırsi balon dınyo omedə. Hırsi balə ve qədəli dinyo omedə. 30 sm. Sipiyə hırson çok sıniv kardən, ovədə moy qətedən. Qlobal tatbeə sipiə hirson nimə məhv karde bəzne.

Esə dınyoədə 20-25 həzo sipiyə hırs heste. Alimon proqnozonro, 40 sor muddətədə əvon 2\3 məhv bəbe. Sipiyə hırson əsos Rusiyə, Qrelandiya, Norveç, Amerikə, Kanada iyan Alyaskədə oteə beə.