Bə mətni dəvarde

Syəvyl

Сe Vikipediá
Syəvyl

Syəvyl (lat. Rosa) — əsos odəmon tərəfədə kaštə bedə. Kali sorton əšivo tispirədəje. Iminnə kərə syəvyl Ǧədimə Romədə kaštə beə. Bə vaxton əsos havzə kašdəbin, ənčəx ğədimə romə əsəronədə 10 gylə tispir syəvyl rast omedə. Iminə kərə syəvyli elmi xarakter ğədimə grekə filosof ijən botanik Teofrast nyvyštəbe. Əv əšivo ijən boğə syəvylon xarkter, səmərə həxədə votabe. Syəvyl əsos gaməpiə bežənəje. əmo cəj sardə iglimədə žie tispironən hestin. T.A.Melnicenko səkləs kardə ki, syəvyli bu əsəbon ašyš karde koməg kardə, ogniəti bekardə.