Təsvirkardeə sənət

Сe Vikipediá

Təsvirkardeə sənət. Rəsm kəşe sənəte. Rəssamətiədə real aləmi həcm, rang, məkan, predmeton maddi forma, işığ həvo muhit iyan i co. de çaşi vində obyektiv movcud bıə əlaməton kəşə bedən. Rəssamə sənəti əsas əlaməton obrazəti iyan emosionalətiye. Kəşə əsəron obrazəti ideya iyan movzu, bə sujeti iyan bə xarakteron vəhdəti pemandedə. Çe bədii obrazi ın komponenton bənə rəsmi, kompozisiya, koloriti,rušna-soğna, perspektivi, ritmi təsviri ijan de ifodə vasiton bə sə omedən.