Tolyšə folklor

Сe Vikipediá

Folklor - jaən šifahijə ədəbijot, tanə xəlgi yštəni ǧədim, ijan gənčine. Jani tolyšə xəlg ofəjə bejku cəj folklorən bino byə. Xəlgi bədiijə ofəjevonəti məhsule folklor.Jani tolyšə xəlgi nəslon əzəliku ta bə esətnə avlodon ičoli ofəjə kardə gəpə sənəte folklor. Xəlgi orzu-tələbon ifodə bykə sənəte folklor.

Dynjoədə šəš həzo xəlg žimon kardejdə, cəvonədə se həzo xəlgi hestyše yštənə əlifbo, nyvyštə mədənijət. Əmandəni dejəndy unsijət dəbastedən šifahijə šiklədə, nišone devlət, devlətə zyvon, hətta ədəbijə zyvon. Əmmo hestyšone gənčinə šifahijə ədəbijot. Žygo holon myšohidə bejdən nyvyštəj (hərfi əlifbo) bə məjdon bešeku. Fəgət nav bəj šifahijə šiklədə movčud byə həmon xəlgon ədəbijot, bədiijə ofəjəvonəti. Coknə bəvoten, Xydo həmonə xəlgi ofəjə kardeku, xəlg bə formə dəšeku bino byə cəj šifahijə ədəbijotən.