Toyota Sequoia

Сe Vikipediá

Toyota Sequoia. Çe Yaponiya ávtomobile. Im ávtomobili 2001-inə soriku vadoydən. Im ávtomobili TOYOTA širkat vadoydə.