Bə mətni dəvarde

Triatlon

Сe Vikipediá
Triatlon

Triatlon (Se kəri vərzyš) — Olimpiya vərzışonədə qıləye. Im vərzyš co vərzyšon de umjən karde ofayə byə. Im vərzış 1920-inə sorədə Havay səkuyonədə ofajə byə. Çe ym vərzyši ve kəšonyš heste.

Numunə:Olimpiyə idmanə curon