Bə mətni dəvarde

Vənəšə

Сe Vikipediá

Vənəšə — ovədə gylvonije ovi pešome, dəcə ovi vanna ǧəbul karde cokə nətičə dojdə.

Vənəšə bu kardedə ijən cəj syjyǧi bə sə noədə, sə doži byrijedə. Vənəšə ruən goturəti ijən bənə ekzema pustə xəstəligon myoličə karde istifodə kardejdən. Vənəšə dəm karde pešome, odi ifrazi vej kardə, pevarde ogətedə, bəpeə tempraturi yštə ǧajdədə ogətdə, dyli ko zumand kardə.