Vərzyš

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Vərzyš

Vərzyš — ce insoni žimonədə ve əsosə vyrə gətedə. Ce vərzyši tarix ve ǧədime. Ǧədimə soronədə syǧ rost karde, dəcke, myštə dave čo vərzyšon byən. Vərzyšon 2 formadə bedən olimpija vərzyšon, gyləjən, olimpija nybə vərzyšonin. Iminə olimpija hənəkon 1896-inə sorədə ce Junanistoni Afina šəhərədə byə. Ce vərzyši dylədə hənək byə, betonədə hənək byə, pot-əpot vərzyšon, komanda vərzyšon, čang vərzyšon kəšonyš heste.