Vərzyš

Сe Vikipediá
Vərzyš

Vərzyš — cy insoni žimonədə ve əsosə vyrə gətedə. Cy vərzyši tarix ve ǧədime. Bədimə soronədə syǧ rost karde, dəcyke, myštə dave, čo vərzyšon byən. Vərzyšon 2 formədə bedən olimpija vərzyšon, gyləjən, olimpija nybə vərzyšonin. Iminə olimpija hənəkon 1896-inə sorədə cy Junanistoni Afina šəhərədə byə. Cy vərzyši dylədə hənək byə, betonədə hənək byə, pot-əpot vərzyšon, komanda vərzyšon, čang vərzyšon kəšonyš heste.