Viktor Hugo

Сe Vikipediá
Viktor Hugo

Viktor-Mary HugoFirəngistoni šair dramaturg ənyvyšt rəssam. 26 fevral 1802-nə sorədə Bezansonədə moəmo bə. 22 maj 1885-nə sorədə Parisədə vəfotyš kardə. Firəngi zyvoni gyrd muhumə ənyvyšt hisob bedə.

Viktor-Mari Hugo imperijə general Čozef Leopold Sigisber Hugo (1773-1828) ijən rəssam Sofija Trebuceti (1772-1821) rukə zoəye. Cəvon Yevgeni ijən Abel Čozef nomədə dy gylə fərzəndšonən hesbe. Hugo deštə moəku nyjonkyle yštə əǧyləti dust de Adele kəxyvand bedə.

Hugo əsosən yštə poetikə ijən dramatikə əsəron məšhur bə. Nəzmə əsəron dylədə “Dumoton” (Les Contemplations) ijən “Əsron əfsonə” (Légende des siècles) poemon məšhure. Dynjo əhandon ve bəgəm kardə əsəron “Səfilon” (Les Misérables), “Notre dame de Paris”, “Edam šə məhbusi oxonə ruj” romanonin.

Viktor Hugo əsəron de i gajdə cəj žijə devr cəmijjəti sijasi sosial problemon mədəni žimonədə bə hodison əks kardedə.