Bə mətni dəvarde

Viktor Janukovic

Сe Vikipediá
Viktor Janukovic

Viktor Janukovic (ukr.: Віктор Федорович Янукович; 9 ijul 1950) — cy Ukrajnə 4-inə prezidenbə. Çı Donetsk şəhərədə bə dınyo omə. Əçəy pıə polyak , inə urus bıə. Əv çe bandi muhəndisəti texnikum handəşe. 1980-inə sorədə əv çe Donetsk politexnik institutış oroxniyəşe. Əy 2 kərə 1967, 1970-inə soronədə qətəşone. Çı 1969-inə soriku ko kardedə. Çı 1980-inə soriku bə Kommunist partiya dəşə. 14 máy 1997-inə soriku çe Donetsk rəhbər bıə. 2002-2004-ədə əv çe Ukrajnə yolə nazir bıə. 25 fevrál 2010-inə soriku əv çe Ukrajnə prezidente. Çı Donetsk ərbobon ən veyən de Rinat Əhmədovi nezyətiş heste. De Rinat Əhmədovi 90-inə soronədə Donetsk zevelə biznesi ofayə kardəşe. 22 fevrál 2014-inə sorədə əy de inğilabi əy hakimiyyətiku eğandedən. Əv bə Urusijət vite. 2 qılə zoəş, 2 qılə nəvəş heste. 2015-inə sori 20 martədə əçəy qədə zoa çe Urusijəti Irkutsk şəhərədə marde.