Xyjzon

Сe Vikipediá

Xyjzon — sosialə institut, ce har cəmijəti bynəje hestyše žygo əloməton:

 • bə kəbin de yštə pije dəše;
 • xyjzonədə umumijə məišət;
 • bə kəbinə əloǧə dəše;
 • əǧyl zande pije ijən əvon jol karde ijən nəsijət doj.

Xyjzoni funksijon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Sosiologon ce xyjzoni žygo funksijon votejdən:

 • Reproduktivə (əǧyl zande)
 • Nəsijət doj (bə əǧylon nəsijət do, pyə-moə validejnə hisson realizasijə)
 • Təsərufotə-məišətin (xyjzoni uzvon materialə tələboron bə vyrə rosnije)
 • Rekreativə (yštə fizik ijən intelektualə ǧyvvon bərpo karde)
 • Emosijonalə (simpatijə, hurməti, dastəki, emosionalə mydofijə tələboton bə vyrə rosnije)
 • Rufi (ičo asudə vaxti dəvonije ijən rufi gənčin karde)
 • Sosialə (sosialə kontrol, sosializasijə, inkulterasijə)
 • Seksualə-erotik (seksualə tələboton bə vyrə rosnije, komon čəmijətədə haštə byən)