Bə mətni dəvarde

Zərduštiəti

Сe Vikipediá
Zərduštiəti

Zərduštiəti — cəmə bənəj Zərdušti zynə pejǧəmbəri nom sərostəjyš zər ijən dust syxanon bə i čo omeku bə mijon bešə. Ce nomiku žygo fame bedə ki, ijo ZƏR bə Xydo nomi doə tərife, dustən ki bərmalə cijə gylə syxane. Žygo nomon bə Xydo vej pejǧəmbəron doə bən. Kitabulla - Musa (s) Nəbiulla – Məhəmməd (s.ə.v.), Xəlilulla- İbrahim (s) ijan čo timsalon varde bəbej. Odəmon žimonədə bə igləlijə Xydo dəvite iminə bəžən Zərdustiətiku mandə. Ce Xydo bə odəmon vyǧandə, bə igləlijə Xydo bovə kardə kitobon recə navədə Avestə šedə.

Avesə ce Zəburi, Tovrati ijan Inčilisə ve-ve bə nav vyǧandə kitobe. Tolyšon bə Zərdusti bəcəj vardə šəriəti ve ǧanunon ysətən pemandən ,əvoni bə vyrə rosnidən. Nəvuzə id, Kul, Kuləšəv cy Zərdusti bə Tolyšon baxš kardə jolə šoj-voj kardə ide. Nəvuzə idəruž cy Zərdusti movardəruže. Məsihijon ce İsa movardəruži dəvonidən,cəjoən həmonə ružiku yštə žimoni ašmardedən.Tolyšonən hələ cand əsr nav əvon yštə pejǧəmbəri movardəruži dəvonejdən. Cə ruži nomən Nəvuze. Zərdustiəti seglə sunisə təkiəš kardəše.

  1. Cokə fam (fikir)
  2. Cokə syxan (gəp)
  3. Cokə ko (əməl)

Əve tolyšon idə rynədə bəpišone hežo šin gəp byžənon. Rəjrə yštə ǧarzon bydən, de hic xonəxo bəd nymandon,cəvon dyli evən,de əvon dust bybun.