Bə mətni dəvarde

Šəhər

Сe Vikipediá
Tokio, Japonijə

Šəhər — žimon kardə məntəǧə, kom de əholi ašmardi, žijəkəson sənəti, čoǧrafij, iǧtisodi, taryxi ijən mədənijəti hisob karde gornə yštə statusyš hestyše. Žimon kardə məntəǧə bənə šəhəri hisob karde ja nykarde vejni kišvəronədə de ǧanuni idorə kardə bejdə. Ən rərəjnə šərt žimon kardə məntəǧə bənə šəhəri hisob karde əcəj əholi ašmard.

Lankoni šəhəri šikilon