Anatoli Sobcak

Сe Vikipediá
Anatoli Sobcak

Anatoli Sobcak (Anatóliй Aleksándrovic Sobcák 10 avgust 1937-19 fevral 2000) — Cy Ursijəti 2-minə jolə šəhəri Sankt Peterburgi 1-minə mer byə. Cy Ursijəti Cita šəhərədə bə dynjo omə. Cy poljaki, cexi, ukrajnavyži, urusi umžən byə. Əǧylətijədə Uzbəkistonədə žimon kardəše. 12 ijun 1991-16 ijun 1996-minə soronədə cy Sankt Peterburg mer byə. 19 fevral 2000-minə sorədə dyli noxəšijədə mardə. 2 kərə kəxyvand byə. 2 gylə kinəš hestyšbe. Cy Ksenija Sobcaki pyəj. Cy Putini bə sijasət vardəkəse.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]