Bəhi

Сe Vikipediá
Bəhi

Bəhi — vəşyənə pərəndonədəy.

Peşti poronış boz-xakin, səş siyoləvune, peştış tınde. Luzi tərəfış sipiloyəş. Sinəsəş, cılandonədəş tındə ranqədə bə dırozi riyon çiyedən. Lınqonış zard, tıkış kavuyə-siyo, anqıştonış siyon. Moə qılə ranq təndə bə niyə qılə nisbətən. Kəşonış çe boşəki kəşisə dırozin. Niyə qılə kəşon 60-62 sm, Moə qıləyni 66-72 sm bedə.

Bəhi Tolışədə hejo pərəndəy. Vişonədə vey bedə. Bəhi bənə boşəki jiyedə. Vote bəbe ki, çe boşəki yolə forməy. Bəhi qədə pərəndon, hakanə dıjdə qılon (toraj, zəj, tetra) qətedə hardedə. Bəhi bəşdə şikori ikərədə hucum kardedə. Həvoədə əvoni deştə lınqi çanqır-nanqıri qətedə. Çəyo ya çe doy xıçəsə, yaənki zəminisə nışteydə. Sıftə çəvon pori orındınedə, çəyo əy pıtıpoə kardedə, hardedə. Çəşonış vey çok vindedən. Əve zəminisə 2-3 m bılınd pəreədə çe aləfon qrədə nıştə kijon rohat vindedə, epəredə qətedə. Iştə şikori vindeədə həvoədə 3-4 metrə saru erəxedə. Kəş oşandedə. Çəyo 2-3 metrə saru erəxedə. ijən kəşon oşandedə, çəyo ikərədə hucum kardedə.

Tispiron[sərost bykə | kodi sərost karde]