Bə mətni dəvarde

Bidzina Ivanišvili

Сe Vikipediá
Bidzina İvanišvili

Bidzina İvanišvili (ბიძინა ივანიშვილი 18 fevral 1956). Ce Gurčustoni 10-minə jolə nazire. Gurčustonədə bə dynjo omə. Əcəj pyə zevel bekardəkəs bə. 1988-minə soriku Moskvadə de biznesi məšǧul byə. 2002-minə sorədə bə Fransa kuc kardəše. 22 ijul 2004-minə sorədə əv ce Gurčustoni vətəndojəti səše. 2010-minə sori martə mangədə əv ce Fransa vətəndo byə. Gurčuston 2 devləti vətəndo be ičazə dojdəni, bəcəj goroš əj ce  Gurčustoni vətəndojətiku bekardəšone. 17 oktjbar əv ce Ursijəti vətəndojətiku bešə. 2012-minə sori aprelədə əv ce "Gurči orzu" partija ofajə kardəše. 25 oktjabr 2012-minə sorədə əj ce Gurčustoni 10-minə jolə nazir vyžinəšone. 3 gylə əǧylyš heste.