Boris Berezovski

Сe Vikipediá

Boris Berezovski (Borís Abrámoviç Berezóvskiй 23 janvar 1946-23 maj 2013). Ce Ursijəti ən ərbobə odəmonədə gyləj byə.

Əçəy jimon[sərost bykə | kodi sərost karde]

23 janvar 1946-minə sorədə Moskvadə bə dynjo omə. Millətyš jəhudi byə. 1968-minə sorədə institutyš oroxnijəše. 1973-minə soriku əv "AVTO VAZ"-ədə ko kardəše. 3 gylə ženyš heste. 3 gylə kinəš, 2 gylə zoəš byə. 1991-minə soriku bə Ursijəti Elmon Akademija uzv byə.

Əçəy biznes[sərost bykə | kodi sərost karde]

1989-minə soriku de biznesi məšǧul byə. Bə vaxti əv "LOQO VAZ" širkati ofajə kardəše. Ə širkat de Žigulijon tičarəti məšǧul bedəbe.

Emiqrasiya[sərost bykə | kodi sərost karde]

2001-ədə sorədə əv ce UrsijətikuDyždə Britanijə London šəhəri kuc kardyše. Det bə marde Londonədə žimon kardedəbe.

Əçəy marde[sərost bykə | kodi sərost karde]

23 mart 2013-ədə əy ehaštə vəzijjətədə pəjdo kardašone. Əcəj marde səbəb zyne bedə ni.