Bə mətni dəvarde

Cuk

Сe Vikipediá

Cuk — žygo byzyn ce bajǧuši loruni forməj.

Əsosən tovystonədə tolyšə məholonədə pəjdo bedə. Cuk bə šəv hərəkət kardedə. Səš dyžde. Bološ gədəlije. Poron rangyš mixəki, xaki bedə. šango syməsə, doon xyconsə nyštedə zuzedə. Tolyšədə cokə əlomət hisob bedəni ce kəj vədə cuki žəǧo zuze. Votedən: "bədbəxtəti bəvarde" Əve ki, əj tižnije lozime. Yštənən ce čur? Syǧ, cu ǧande, əv nyfin bəkarde. Bəpe yn kižə bytožni de šini-ǧəndi. Tolyšədə žygo gyləj ifodə heste. Bə cokə syxan nikardəkəsi votedən: "Fylonkəs cuke bu? Əj žyǧo gyləj syxan votyše, hic duz omedəni cymi ko "Ižən votedən: "Məzuz bənə cuki".