Daniel Defo

Сe Vikipediá
Danile Defo

Daniel Defo (1660, London - 24 aprel 1731, London) — inglisə ənyvyšt, publisist.

Gužd əhvat ijəm šam soxtə fabriki xyvand bə Čejms Fon nomədə merdi xyjzonədə 1660 –nə sori ce moəmo bə. Cəj perəsə xyjzoni odəmon ce puritan ijan de dissenteron dini–fəlsəfə həmrəǧbin. Defo puritan ruhani akademijədə hande-hande,by dini vejən həmrəǧ nybe. Əj həməsə vej savdykorəti kardeš pidəšbe. By koədə cand bəžən luc bəbe,bə cand gylə ǧarzxyvandi ǧarzoxo mandeku, cy polisonku nio bej tovədə mandəbe.

De ədəbijati həšemoni 1697-nə sori yštə səš ǧalyš kardəše. Defo yštə iminə nyvyštəjonyš de žurnalistikaš binoš kardəše. Ce lohijon (ing. An Essaj upon prožečts) barədə dəvinə kardə əsərədəš kali igtisadi, ictimai islahaton dəvonje bə mijonyš noše,cəjoən bə vətəndoš ozodoəti dair vəslonyš nyvyšdyše.

Daniel Defo 1685-nə sori bə kral Jokovi və cy hersog Monmuti kardə čangi omužən bedə. By čangədə Monmuti ləškər dəboxtə,kral bəvon bač omedə. Peš by čangi Defo nijo be tovədə mandə.

D. Defo tolyšiədə bešə kitobon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Defo, Danijel «Cь Robinzon Kruzo hejrətinə ƶimon ijən cəj macəron». Peəgordynyš Ə. R. Mahmudov. Redaktoryš Z. Əhmədzodə. Texredaktor ijən vaədəš Izzət Abdullajev, Boku, Azərnəšr, 1935 sorədə.