Bə mətni dəvarde

Ikardə byə Milləton Təškilot

Сe Vikipediá
Cy Ikardə byə Milləton Təškilot parcəm

Ikardə byə Milləton Təškilot — dynjo təškilote. Ym təškiloti 24 oktjabr 1945-inə sorədə bino kardəšone. Ym təškiloti 10 gylə ovaxtə byə, 5 gylə daimi uzvon hestin. Daimi uzvon Urusijət, Fyrəngyston, Dyždə Britanijə, Cin, Amerikə Ibyə Štatonin. Mərəngoš Nju-Jorkədəj.