Bə mətni dəvarde

Informasijə

Сe Vikipediá

Informasijə (lat. informatio – izoh karde) — məlumot, kom de čurbəčurə cəmon vyǧandə bejdə ijən de signalon, texnikə diləgon oko doj. Məlumot bə nəzər səj bejdə de məzmuni, strukturi, təškili ijən dinamikə hisob bejədə. 20-nə əsrədə «məlumot» termin ve kilidinə elmi kategorijə be cumcyko informətikə, kibernetikə, informasijə nəzərijə ijən kompjuterə texniki pevylo be. Informasijə məkon əsosə komponenton — səvon, okoədon ijən əloǧə gəte kanalon. Odəmi mədənijət ve əhmijətinə rol bardejdə informasijə, soxtejədə ijən pevylo kardejədə, čəjətədə əj vej gyrdə karde dastək kardejdə. 20 əsri dyminə poə informasijə typəj informasijə texnologijon pevylo karde dastək be ijən ozavzijə kižvəron bə informasijə čəmjəti vardejdə[1].

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Інформація / В. Ф. Погорілко, Т. Я. Любива // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011.