Mədənijət

Сe Vikipediá
All Gizah Pyramids

Mədənijət (Fərhəng) – ce insoni ijən čəmijjəti inkišafi myosirə səvijəje, insoni ofəjə kardə və nəsliku bə nəsl dəvardə maddi ijən mənəvi dəjəronin.

"Mədənijət" syxani latini zyvonədə tərčuməš "julture" – kašte, perosnije, cok kardeje. Ym syxanon navko mənoš – zəmini kašte, zəminədə ko karde be. Tədričən insonon fəalijjət dairə hovuž be və “mədənijjət” syxanən məna dəmande čo mənaonənən yštə dylədə ehtiva karde: maarifpərvərəti, səvod, tərbijə.

Məšhur urusə zyvonšunas Vladimir Dal yštə “İzahinə luğət”ədə nyvyštedə: “Mədənijət –kašte, cicisə səpe ko kardeje, ym əgli ijan əxlaği səvode”.

Mədənijjət fenomeni təhlil kardə F.Hegel bəj “ce insoni tərəfo ofəjə byə dyminə təbiət” nomyš doəše. Mədənijjət ce təbiəti tərəfo bəmə bəxš byə sətvəte, ce insonon tərəfo ofəjə byə ijan gyrdə byə maddi və mənəvi dəjəron, əməni əhatə kardə təbiəti gijməti zyneto bəmə doə byə šanse.

Mədənijjət – ce sivilizasijaon ijən etnoson əsas čəhətonku gyləjnije. Cəmə planetədə ce mədənijjəton muxtəlifəti inson ibemonon ən jolə dəjəre; bymi kali vaxton integral mədənijjətən votedən. İnson de mədənijjəti vasitə yštəmustəgil fərd, ce čəmijjəti uzv be dərk kardedə.