Islam

Сe Vikipediá
Məkkə

Islam — dynjoədə ve məšhur byə dinonədə gyləje. Ce tolyšon bovə kardə dine.

Vote bəbe ki, Tolyš vilajəti bə Xydo bovə nykardə xonəxo pəjdo karde əbyni. Bə tolyš Islam din VIII-nə əsrdə omə. Din bəvədə kali zərdustə tolyšon islamyšon bə gišon nygətošone vitin šin bə Hyndyston. Ysətən əjo ijən Pakistonədə žimon kardən. Islamədə hafto dyglə tərigət hestej. Ironədə žijə tolyšon vejni synni Šəfehi tərigətiədən. Ysətnə Azərbojčoni kišvərədə žijə tolyšon vejni (vote bəbe həmmə) šijə donzə imomin. Tolyšon Islamədə šijə tərigəti sərost, ce pejǧəmbəri tərigət zynedən. 1400 sor cymi bə nav Ərəbistonədə pəjdo byə pejǧəmbər Muhəmmədi vardə ym dini tolyšon dylysoxti ogətedən.