Tolyšon

Сe Vikipediá
Tolyšon

Tolyšon Talysh Talışi
5 000 000
Kišvər
Azərbojčon 2 000 000
Iron 2 000 000
Urusijət 300 000
Ukrajnə 4,349 (2001)
Din
Islom
Zyvon
Tolyšə zyvon

Tolyšon — ironzyvonə xəlǧin, žijedən Tolyšistonədə. Cy Kaspi dyjo nyso-həšinyštə tərəfədə žijedən, Tolyšə bandon ijən cəvon gyrdo-kəno cy xəlǧi tarixi zəminonin. Ysətnə Azərbojčoni nyso-həšipemədə ijən Ironi kobəsonədə žijedən.

Žimon kardə vyron[sərost bykə | kodi sərost karde]

Tolyšon Azərbojčoni Lankon, Ostoro, Lik, Masalu, Vargədiz, Həmošəru, Natəcolə, Səljon Saatly, Piləsəvər, Sabirabad rəjononədə žijedən ijən cy Ironi - Ostoro (Iron), Ləvəndəvil, Hiran, Həvig, Cubər, Lisar, Həštpər (Taleš), Asalem, Pərehsər, Rezvanšəhr, Masal (Iron), Šandermən, Punel, Maklavan, Anbaran, Nəmin, Piləsəvər (Iron), Gərmi, Parsabad, Xəlxal (Heroabad), Həšjin, Kəlur šəhəronədə kompakt žimon kardən.

Tolyšə zyvon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Tolyšon zyvon Hind-Avropə zyvoni grup aid byə Tolyšə zyvone. Tolyšon zyvon Hind-Avropə zyvoni Kaspi zyvon grupə aide. Kaspi grupədə čo zyvononən heste

  1. Tati zyvon
  2. Kurdi zyvon
  3. Zaza zyvon
  4. Giləki zyvon
  5. Mazandarani zyvon
  6. Farsi zyvon
  7. Točiki zyvon
  8. Pəšto zyvon

Ijən čo gylon

Tolyšon taryx[sərost bykə | kodi sərost karde]

Midijə imperijə vaxton xəritə
Tolyš. Cy XIX əsri litografijə

Tolyšon ve ǧədimə xəlǧin. Tolyšon jolə pyə arijonin. Kaspijon ijən kadusijon cy tolyšon əčdodonin. Mədo kešvəri bə məjdon omejədə kaspijon ijən kadusijon tojfə ve jolə zəhmət heste. Mədo tolyšon ǧədimə kišvəre.

Din[sərost bykə | kodi sərost karde]

Tolyšon vejni bə Islami dini Šijə, kami isə bə Sunni məzhəbi etiǧad kardejdən. Əčdodon Kadusijon hisob kardə byə ym xəlǧi həxədə, tarixədə antik myəllifon əsəronədə rost omejdə.

Ašmard[sərost bykə | kodi sərost karde]

Tolyšon Azərbojconədə, İronədə, Rusijədə žijedən. Azərbojconədə 2 000 000-sə ve tolyš heste. İronədən təxminən 2 000 000 tolyš heste, Rusijədə tosə 300 000 tolyš žijedə. Dynjoədə tosə 5 000 000 tolyš heste.