Bə mətni dəvarde

Kapitan Ček Kuməkižə

Сe Vikipediá
Kapitan Ček Kuməkižə

Kapitan Ček Kuməkižə (ing. Captain Jack Sparrow) — ce «Karibi dyjo piraton» kinoserijon əsosə igid, komi soxtəšone Ted Elliot ijən Terri Rossio senariston. Roli bardejdə Čonni Depp. Iminə kərə əv 2003 sorədə «Karibi dyjo piraton: Sijo myrvari nəhlət» yštə roli bardejdə, pešo — «Karibi dyjo piraton: Ce mardə sondyx» (2006) filmədə, «Karibi dyjo piraton: Ce dynjo ə sə» (2007), «Karibi dyjo piraton: Cocinə dyjokənonədə» (2011) ijən «Karibi dyjo piraton: Mardəjon nəǧyl votejdənin» (2017).

Filmon məzmunədə Ček ce «Haft dyjon piratə baronon boəti» uzve. Xainəti karde zynejdə, de yštə tižə aǧyli ijən cokə gəp žəj zyne hežo bəjži mandejdə, kam de yštə avžori ijən zu. Vej xətojinə holonku vitejdə ijən lap lozim bejədə čang kardejdə. Syftə Ček Kuməkižə bo yštə gəmi «Sijo myrvari» nəvejdə, ym gəpi əcəj navkonə vəzir Hektor Barbossa dyzdijəše, pešo de Ost-Hindi savdoə təškiləti myborizə kardejədə əv pidəšni ce sožiši šərton karde komi dəbastəšbe de dyjo čyni Dejvi Čonsoni.

Filmon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Karibi dyjo piraton: Sijo myrvari nəhlət[sərost bykə | kodi sərost karde]

Iminə kərə Ček Kuməkižə «Karibi dyjo piraton: Sijo myrvari nəhlət» filmədə bə məjdon bešedə, serijon iminə poədə. Əv omedə bə Port-Rojəl bo gəmi nəve

Karibi dyjo piraton: Ce mardə sondyx[sərost bykə | kodi sərost karde]

Dyminə poədə «Karibi dyjo piraton: Ce mardə sondyx» (2006) filmədə Kuməkižə ce mardə Dejvi Čonsoni sondyxi nəvedə, kom bəpe bəj dastək bykardo dyjon idorə karde ijən yštəni xylos karde.

Karibi dyjo piraton: Ce dynjo ə sə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Franšizə seminə poədə «Karibi dyjo piraton: Ce dynjo ə sə» (2007), ce Dejvi Čonsoni dyl ce Bekketikuj ijən ičo de Čonsoni əv ve dyždə xəto nišon dojdə bo piraton. Piraton by cymi gornə ce «Haft dyjon piratə baronon boəti» soxtejdən.

Karibi dyjo piraton: Cocinə dyjokənonədə[sərost bykə | kodi sərost karde]

By filmədə Ček kuməkižə səjohət kardejdə ce Čyvonəti honi tono.

Karibi dyjo piraton: Mardəjon nəǧyl votejdənin[sərost bykə | kodi sərost karde]

Yštə ovandəti gin kardə Ček Kuməkižə vindejdə ki əcəj dumo əcəj kanə dyšmen egynijə, zyzdə kapitan Salazar ijən əcəj mardəjonə ləšǧər. Əvon hežo ysət ce Iblisi seguliku vitin ijən həvəsšon heste həmmə piraton ǧyr karde, Čekijən cəvon dylədə.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]