Kilimənčəro

Сe Vikipediá
07.08.2003 sori šikil

Kilimənčəro (suaxili Kilimanjaro) — ce Afrikə vej barzə vəšəband, kom Tənzanijə kobəsonə-həšipemədə vyrəbəvyrə bejdə, ce kontinenti ən barzə tyk (5 895 m ce dyjo səpe)[1]. Ce 1902 soriku tosə 1918 sor Kajzeri Vilhelmi nomyš hestebe.

Taryx[sərost bykə | kodi sərost karde]

Iminə kərə by voə-kəllə bandonku votə byə cəmə eradə II əsrədə. Əvon ce Ptolemej čoǧrəfi xəritədə ǧejd kardə byən. Əmma avropəvyšon əvyšon okardə 1848 sorədə 11 majədə, əj okardəkəs hisob bejdə — almanijə pastor Joxanes Rebman. 5 oktjəbr 1889 sorədə almanijə səjohətəvon Hans Mejer ičo de avstrijə alpinisti Ludvigi Purtšelleri iminə kərə bə Kilimənčəro tyki rost bin.

Nomi məno[sərost bykə | kodi sərost karde]

Bandi nom ce suaxili zyvoniku bešə ijən təxminən «band, kom viriski dojdə» məno dojdə.

Kilimənčəro

Ysətnə hol[sərost bykə | kodi sərost karde]

Vej vəšəbandə aktivəti nišon dojdəni, əve əj kali tədǧyǧ kardəkəson umutejdən.

Voə kylo, kom bandi səpe 11 000 sori myddətədə mandə vej rəjrə ov bejdə.

Oxonə 100 sori dylədə voə ijən bijə həčm 80 % kam be[2]. 2002 sorədə vej tədǧyǧ kardəkəson votejdəbin ki 15 sori dulədə bijə həmmə ov bəbe. 2005 sorədə martə mangədə xəbə oməj ki bandi tyk ce bijəku ozod be, iminə kərə žygo be oxonə 11 000 sorədə. Votejdən ki žygo bejdə bə cəj gornə ki voə kam vojdə. Hisob bejdə ki ym həvo dərəčə rost bejku ni, bəzne be ki bə cəj gornəje ki višon ve kam byən, əve sa sori dylədə ovə rahanon bə band sə rost bejdənin ijən əjo bəbnəj voə emejdənin.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Xarakteristiki materikov
  2. SVS Science Story — Melting Snows of Kilimanjaro — Dec. 18, 2002