Bə mətni dəvarde

Kim Ir Sen

Сe Vikipediá
Kim Ir Sen

Kim Ir Sen (15 aprel 1912 — 8 ijul 1994) — cy Kobəsonə Korejə 1-inə prezidente. 1912-minə sorədə əv Kobəsonə Korejədə bə dynjo omə. Əv de yštə xejzoni 1920-minə sorədə bə Cin kuc kardedə. Əv cy hyrdənətiku marksist bedə. Əj 1929-minə sorədə marksist be goroš əj gətedən. 25 aprel 1932-ədə əv cy japonon vəjnə partizan ləškəri rəhbər bedə. 4 ijun 1937-minə sorə Kim Ir Seni partizanon cy japonon ləškəri rynə kardedən. 1940-1941-minə soronədə əv cy Mančurijadə bə japonon vəjnə čangon rəhbərəti kardedə. 1940-1945 soronədə əv cy bə vaxtnə Sovet İbemoni ysətnə Urusijəti Xabarovsk šəhərədə žijdə. 1945-minə sorədə bə Korejə ogərdedə. 1946-minə sori dekabra mangədə əv cy Korejə Kommunist partija rəhbər bedə. 1948-minə sorədə əv cy Kobəsonə Korejə jolə nazir bedə. 1951-1953-minə sorədə de Nyso Korejə čang kardedə. Diktator byə. Peš əcəj marde əcəj zoə əcəj vyrə gətəše.