Kim Ir Sen

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Kim İr Sen

Kim Ir Sen (15 aprel 1912-8 iyul 1994). Çe Xaremə Koreya 1-inə prezidente. 1912-inə sorədə əv Xaremə Koreyadə bə dınyo omə. Əv dıştə xeyzoni 1920-inə sorədə bə Çin kuç kardedə. Əv çe əğılətiku marksist bedə. Əy 1929-inə sorədə marksist be qoroş əy qətedən. 25 aprel 1932-ədə əv çe yaponon vəynə partizan ləşkəri rəhbər bedə. 4 iyun 1937-inə sorə Kim İr Seni partizanon çe yaponon ləşkəri rınə kardedən. 1940-1941-inə soronədə əv çe Macuriyadə bə yaponon vəynə canqon rəhbərəti kardedə. 1940-1945 soronədə əv çe bə vaxtnə Sovet İbemoni ısətnə Ursiyəti Ursiyəti Xabarovsk şəhərədə jiydə. 1945-inə sorədə bə Koreya oqardedə. 1946-inə sori dekabra manqədə əv çe Koreya Kommunist partiya rəhbər bedə. 1948-inə sorədə əv çe Xaremə Koreya yolə nazir bedə. 1951-1953-inə sorədə de Nıso Koreya canq kardedə. Diktator bıə. Peş əçəy marde əçəy zoə əçəy vırə qətəşe.