Bə mətni dəvarde

Konfusij

Сe Vikipediá
Konfusij nəvə-nətinčon kə Tsujfu šəhərədə

Konfusij (cin. 孔子, nez bə. 551 sor cəmə era bənav., Tsujfu nezi — 479 sor c.e.b., Tsujfu) — Cini ǧədimə mytəfəkkir ijən filosof. Əcəj umute bə Cini žimoni ijən Həšipemə Asijə vej nyǧylə təsir kardyše, ijən əsosə fəlsəfə sistem ǧəbul be bənə konfusijəti.

Konfusij iminə universitet soxtyše ijən čurbəčurə xanəton nyvyštəjon cəmisə noše. Ce Konfusij umute ce xanon, məmuron, sərvozon ijən sojə odəmon əloǧi ǧajdon barədə Cinədə ve pevylo be bənə Budda umute Hindystanədə. Rostə nom — Kun Tsu (cin. 孔丘, pinpin Kǒng Qiū, pall. Kun-tsu), əmma ədəbijotədə rəjrə bənə Kun-tsy, Kun Fu-Tsy («Kun miəllim») ja sojə variantədə Tsy — «Miəllim». Yštə bə 20 sini nezijədə əv məšhur be bənə Cini iminə professionalə pedagog.

Ijən Tsin dinastijə ləǧv be bəpeštə konfusijəti bərpo be bənə kišvəri ideologijə, kom tosə XIX əsri ogətə byəbe, ijən kali gədə myddətonədə buddism o dəosism vyrə gətəšonbe. Ymən bə žəgo nətičə vardyše ki Konfusij figurə rost be ijən bə dini sahə dəše.