Pensə

Сe Vikipediá
Pensər dijədə

Pensə, PensarOstoro rəjonədə di.

Pensərə dl iminə nom Butəsə be. Pensədə tənuon soxtejdən. Pensədə heste cajə fabrikə heste. Pensərədə heste Məšədi Əbutalybi həmom. Pensərədə heste dy gylə məktəb ijən məcit. Ijo Zulfugar Əhmədzodə bə dynjo omə.

Ostoro rəjoni žimon kardə vyron
Ǧəsəbə
Di

Ələšo • Artuba • Anbubə • Osnəǧəkəon • Avjəru • Azəru • Jolə Šahǧəč • Bəlbo • Bili • Bio • Bynəbəj • Byrsut • Barzəband • Cuvəš • Cukəš • Deǧədi • Dasthor • Digo • Dolu • Dyrijə • Arcion • Əkbərməhəllə • Gələparǧo • Gyləšə • Həmošam • Həšin • Xycəso • Gamov • Gələdəhnə • Kəkəlos • Kamləkon • Klynbi • Kuləton • Korəobə • Gapycyməhəllə • Gamyšovka • Lomin • Marzəsə • Mašxon • Məcitəməhəllə • Miki • Motləjətəǧ • Noəbud • Ožəkəon • Ovələ • Pensə • Pəlikəš • Rynə • Reǧlobə • Ryvədylə • Ruəkəno • Seləkon • Səlyvə • Səkəšam • Sənčərədi • Sək • Syǧəloni • Šijəkon • Sybijət • Sipijəpard • Sijəku • Sym • Šuvəš • Sijətuk • Sipijəruboǧ • Šəǧoləzuzə • Sipijəaləfətyk • Sijokəš • Šyxəməhəllə • Šyxympeštə • Šahǧəč • Šamətuk • Šəvgo • Sijokəon • Šuvi • Šymrud • Taxtənəkəon • Telman • Tangəru • Torədi • Tuləkuvon • Vagadi • Vago • Vənəšəkəš • Vəznəš • Vyləparǧo • Vyləšə • Vovədə • Zonguləš