Bə mətni dəvarde

Barzəband

Сe Vikipediá

Barzəband, BursubadOstoroədə di. Burzubandə sıxani məna həxədə dıqlə versiya heste: Kali odəmon bə iddion ki ım di BARZƏBAND (Ucadağ) məne ıştənədə ehtivo kardedə Əmma yoləsınə sıpirişon votedən ki Im kəlemə BURSƏ BAND (Şpal dağı) məna dodə Navko xeyzonon ıştəro kə soxtero əşin ım bandiko BURS (ŞPAL) əvəyn bən əve ım di nom jıqnə mandə Bursəbandi ve reçinə təbitiş heste. Im di Tolışə bandon jentunədə cobəco bedə. Burzuband ostoroə şəhri ən reçinə diye.İyo xəyli huni,ziyorətqoh iyan yolə şəxsiyyəton hestn Burzubandiko seqlə respublika səvyədə yolə şair beşə İ həzo nəvsa çılı pncminə sori canqədə Burzubandıjon yolə ğəhrəmonəti nışon doəşone Məsələn rəhmətlik İsbətə amu ım veteranonko qıləye. Ğarəbaği canqədəən Burzubandi əğılon yolə zəhmət kəşəşone Im diədə əjiyə odəmon jivoşi şəkl ım curəye:Mol nığo doy,kaştı-ko karde,subtropikə mivəon dərosıne dosə bə oxı çımiko bə kəno Burzubandi əhali bəştə əğılon təhsili ğəydən mandedən.Burzubandədə Xəyli huni heste,əvoni aşmardedəmon SUTLE HUNİ, VOVƏ HUNİ, ÇIRƏ HUNİ, ZOLƏZO HUNİ. Burzubandi ziyorətqohon Azərboyconi ve vırədə məşhurin ZOLƏZO, PİRƏVLİYO bımon misol bəbe varde Burzubandi bərəkətnə xokə zəminən bolə bəhrə bə miynə vardedə.

Ostoro rəjoni žimon kardə vyron
Ǧəsəbə
Di

Ələšo • Artuba • Anbubə • Osnəǧəkəon • Avjəru • Azəru • Jolə Šahǧəč • Bəlbo • Bili • Bio • Bynəbəj • Byrsut • Barzəband • Cuvəš • Cukəš • Deǧədi • Dasthor • Digo • Dolu • Dyrijə • Əkbərməhəllə • Gələparǧo • Gyləšə • Həmošam • Həšin • Xycəso • Gamov • Gələdəhnə • Kəkəlos • Kamləkon • Klynbi • Kuləton • Korəobə • Gapycyməhəllə • Gamyšovka • Lomin • Marzəsə • Mašxon • Məcitəməhəllə • Miki • Motləjətəǧ • Noəbud • Ožəkəon • Ovələ • Pensə • Pəlikəš • Rynə • Reǧlobə • Ryvədylə • Ruəkəno • Seləkon • Səlyvə • Səkəšam • Sənčərədi • Sək • Syǧəloni • Šijəkon • Sybijət • Sipijəpard • Sijəku • Sym • Šuvəš • Sijətuk • Sipijəruboǧ • Šəǧoləzuzə • Sipijəaləfətyk • Sijokəš • Šyxəməhəllə • Šyxympeštə • Šahǧəč • Šamətuk • Šəvgo • Sijokəon • Šuvi • Šymrud • Taxtənəkəon • Telman • Tangəru • Torədi • Tuləkuvon • Vagadi • Vago • Vənəšəkəš • Vəznəš • Vyləparǧo • Vyləšə • Vovədə • Zonguləš