Bə mətni dəvarde

Romə Imperijə

Сe Vikipediá
Romə Imperijə

Romə Imperijə (lat. Imperium Romanium) e.n. 27 ə. 476 - nə soron torixiədə Romə Respublikə əvəzəkə və Ǧədimə Dynjo, ijən Ǧədimə Romə tarixədə səmərənin vyrə gətə davlət.

Romə ərozi Respublikə vaxtədə jol be bino bə. İmperator Trajani hukmranəti devrədə ən jolə nogtə - 5 900 000 km² rəsə. Imperijə tarix ǧədimə Romə kišvərədə imperator Avgustini hukmranəti və cəj bə pešt beə devr əhatə kardə. Imperijə devri bə nav 500 sor vaxtədə mevčud beə Romə Respublikə can gyla čang vindəšbe. Bə devrədə Ǧədimə Romədə beə kali hadison - Juli Sezari ta cəj žimoni oxo diktator təjin karde (e.b.n. 44), Oktaviani Aktium čangədə ǧalib ome (2 sentjabr e.b.n. 31) və Romə Senati əj šərəfin Avgust nomi doj (16 janvar e.b.n 27). E.b.n 31- nə soriku Romə torixi tožə səhifə beə imperijə devr bino bə. Romə ən zumad imperija pegardə. Ym Ymperijə yštə tərkibi Aralygə dyjo, Xəremə Amerikə, Avropə xəjli vyrə daxil karde.

Pojtəxt - (e.b.n. 27 - e.330) Roma (e.b.n. 330 - e.395) Konstantinopol.