Bə mətni dəvarde

Təsvirijə nəčiməsənət

Сe Vikipediá
Mona Lisa

Təsvirijə nəčiməsənət[1] — plastikə nəčiməsənəton dərəčə, kom ičo kardejdə rəssaməti, skulptura, grafikə, monumentalьnoe iskusstvo ijən fotonəčiməsənət.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. F.F. Əbbaszodə. Urusə-tolyšə luǧət. - Moskva. s 162. - 2011