Teətr

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Dionisi teətr

Teatr (θέατρον junanə zyvonda mahnaš tamaša vyraj) — I kas nyvyštedə čo koson əj səhnədə hənək kardejdən. Teətr lap syftə ǧədimə Junanistandə bə šərəf ofajə byə. Bə vaxtondə teatri təmošon dy myžorədə byə. Təmošon syftə fačijə gyləjən komedijə-syrə təmošə. Ysət teətrədə ve žanron heste. Pešo ǧədimə Romədə teətr de gladijatora jəndykyštoni inkišafyš kardəše.