Teətr

Сe Vikipediá
Dionisi teətr

Teətr (θέατρον — junani zyvonda manoš təmšo vyrə) — I kas nyvyštedə čo koson əj səhnədə hənək kardejdən. Teətr lap syftə ǧədimə Junanystondə bə šərəf ofajə byə. Bə vaxtondə teətri təmošon dy myžorədə byə. Təmošon syftə fačijə gyləjən komedijə-syrə təmošə. Ysət teətrədə ve žanron heste. Pešo ǧədimə Romədə teətr de gladijatora jəndykyštoni inkišafyš kardəše.