Bə mətni dəvarde

Tolyšə bandon

Сe Vikipediá
Tolyšə bandon

Tolyšə bandon — həməjsə byləndə band Səvəlone. Tolyšə bandon vejni višəjnə bandin. By višonədə har čurə ləlgyl bedə. Sori ve vaxti by višonədə bip, ser, sijogylə, šingylə, hulə, sef, əno, inči ijən čo ləlgylon pəjdo karde bedən. Tolyšə bandonədə pələng, bəbyr, kubyz, hyrs, vag, šəǧol, ryvos ijən čo kužə hyjvonyn hestin. Tolyšə Kəmərku, Velbuton, Šonəkon, Ulum nomədə nominə bandon hestyše. Navko ym bandon ce dešmenon hurəčuku bə tolyšon ve dastgəb byən.

Həxədə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Azərbojčon Respublikə nyso-həšipemə hissədə vyrəbəvyrə byə. Tolyšə bandon əsosən seminə dovrədə ce bynnyštə proseson səkyštədə bə əməl omən. Tolyšə bandon Gafgazi Gədə bandon byə bə Elbrus (İron) bandon ovašte halǧə təškil kardejdə ijən cəj barzi 2 477 metrə rəsə se gylə əsosə bandə silsilə ijən cəvon kali kəšonədə iborəte.

Tolyšə bandon Burovar, Peštəsər ijən silsilə Tolyšə bandono iborəte. Tolyšə Bandon silsilə Ironi ərozijədəje. Tolyšə bandon nyso-hašipemə bə Elbrusə bandon, hašinyštə isə bə Səvəlon bandon dəcykejdə. Vilojəti ən barzə vyron Kəmərkuh (2 493 m) ijən Ǧuzə (2 433 m) bandə bəšonin. Vilojəti Lənkərancaj (Bəšəru), Vazaru, Sadašaru, Astaracaj, Təngəru, Pensərcaj, Ləkər, Veravulcaj, Gumbašycaj, Viləš, Mišarcaj, Gojtəpəcaj, Bolgəruj ijən hənijən čo ružon yštə səvoni Tolyšə bandonədə pegətejdən. Tolyšə bandon ce Azərbojčoni ijən Ironi marzi dyrozi dyroz byə. Yn restə bandon gyrdoədə žijə əholi dyrozə žij bejdən. Ymən təsodufi ni, cumcyko amburə do ce vyrəj həvo ijən oksigeni təmiz kardejdə. Həmcinin amburə do ənčəx Azərbojčonədə ijən Ironədə Tolyšə bandonədə bešedə. Ce doj barzi adətən bə 20-25 metrə rəsejdə. Amburə doədə bo sənaje məǧsədijən vej oko doə bejdə. Cəj ezym vej ǧojm bej gorənə telefon ijən elektrik sunon hozy kardeədə, pard hozy kardeədə, mašini ijən diləgon kali hisson hozy kardejədə oko doə bejdə. Əvəsorədə sy ijən vənəšə rangisə byə amburə do livon bə Tolyšə bandon xošə mənzərə bəxš kardejdə. Bə insoni žygo omejdə ki, višə syə libos tankardəše. Tolyšə bandon silsilədə Tyrki-Lezir bandi 571 metrədəj. Yn band Masəlu rəjoni ərozijədə vyrəbəvyrə byə.

Fotogalerejə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Linkon[sərost bykə | kodi sərost karde]