Tolyšə bandon

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Tolyši bandon

Tolyšə bandon — həməjsə byləndə band Səvəlone. Tolyši bandon vejni višəjnə bandin. By višonədə har čurə ləlgyl bedə. Sori ve vaxti by višonədə bip, ser, sijogylə, šingylə, hulə, sef, əno, inči ijan čo ləlgylon pəjdo karde bedən. Tolyši bandonədə pələng, bəbyr, kubyz, hyrs, vag, šəǧol, ryvos ijan čo kužə hyjvonyn hestin. Tolyši Kəmərku, Velbuton, Šonəkon, Ulum nomədə nominə bandon hestyše. Navko ym bandon ce dešmenon hurəčuku bə tolyšon ve dastgəb byən.

Həxədə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Azərbojčon Respublikə čənub-šərǧ hissədə vyrəbəvyrə byə. Tolyši bandon əsosən seminə dovrədə ce bynnyštə proseson səkyštədə bə əməl omən. Tolyši bandon Gafgazi Gədə bandon byə bə Elbrus (İron) bandon ovašte halǧə təškil kardejdə ijan cəj barzi 2477 metrə rəsə se gylə əsosə bandə silsilə ijan cəvon kali kəšonədə iborəte. Tolyši bandon Burovar, Peštəsər ijan silsilə Tolyšə Bandono iborəte. Tolyšə Bandon silsilə Čənubi Azərbojčoni ərozijədəje. Tolyši bandon čənub-šərǧədə bə Elbrusə bandon, ǧərbədə isə bə Savalan bandon dəcykejdə. Vilojəti ən barzə noxton Kəmərkuh (2493 m) ijən Ǧuzə (2433 m) bandəbəšonin. Vilojəti Lənkərancaj (Bəšəru), Vazaru, Sadašaru, Astaracaj, Təngərüd, Pensərcaj, Ləkər, Veravulcaj, Gumbašycaj, Viləš, Mišarcaj, Gojtəpəcaj, Bolgarcaj ijan hənijan čo ružon yštə səvoni Tolyšə Bnadonədə pegətejdən. Tolyšə Bandon ce Azərbojčoni ijan İroni marzi dyrozi dyroz byə. Yn restə bandon gyrdoədə žijə əholi dyrozə žij bejdən. Ymən təsodufi ni, cumcyko amburə do cy vyrəj həvo ijan oksigeni təmiz kardejdə. Həmcinin amburə do ənčəx Azərbojčonədə ijan İronədə Tolyšə Bandonədə bešedə. Ce doj barzi adətən bə 20-25 metrə rəsejdə. Amburə doədə bo sənaje məǧsədijan vej oko doə bejdə. Cəj ezym vej ǧojm bej gorənə telefon ijan elektrik sunon hozy kardeədə, pard hozy kardeədə, mašini ijan diləgon kali hisson hozy kardejədə oko doə bejdə. Əvəsorədə sy ijan vənəšə rangisə byə amburə do livon bə Tolyši bandon xošə mənzərə bəxš kardejdə. Bə insoni žygo omejdə ki, višə syə libos tankardəše. Tolyši bandon silsilədə Tyrki-Lezir bandi 571 metrədəj. Yn band Masəllu rəjoni ərozijədə vyrəbəvyrə byə.

Fotogalerejə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Linkon[sərost bykə | kodi sərost karde]