VOLKSWAGEN TYP 4

Сe Vikipediá

VOLKSWAGEN TYP 4. Çe Almanya ávtomobile. Im ávtomobili Almanyadə vadoaşone. Im ávtomobili 1968-1974-inə soronədə vadoaşone. Im ávtomobili VOLKSWAGEN şirkəti vádoáše.