Bə mətni dəvarde

Vikipediá:Inzibotəvonon

Сe Vikipediá

Inzibotəvonon sijohi[kodi sərost karde]

Inzibotəvonon
Ištirokəkə nom Tarix
1 Quseйnaqa 20 Aprel 2024

Sədomon: Statusi dojro[kodi sərost karde]

Patriot Kor[kodi sərost karde]

The following discussion is closed: tohfə

Patriot Kor is one of the most important users of tly.wikipedia. He has two years of admin experience in Incubator, and he is our most contributing user.--Vo gne (no-pegət) 07:15, 1 Sentjabr 2023 (UTC)

Dastək


Quseйnaqa[kodi sərost karde]

The following discussion is closed.

By statusi okoədə Quseйnaqa təklif kardejdəm. Okoədə 2011 soriku Tolyšə Vikipedijə projekti səpe ko karde bino kardəše, ijən əv translatewikijədə interfejsi ən aktivə peəgordyn be. Ysətən ve aktiv byə ištirokəkəje, cokə məǧolon nyvyštejdə. Karsiptar (no-pegət) 10:23, 31 Dekabr 2023 (+04)[čəvob doj]

Dastək

Vəjnə

Betərəf


Eldarado[kodi sərost karde]

The following discussion is closed.

Hurmatina Vikiijmá. Áz cı veyváxtnani Eldarado istifodaakay bana inzibataka nomizadi doydam. Umu kárdam, cokna bo Ázarbáyjáni tırkazıvona Vikipediá faol ko kárdaše, žago an bo tolıšazıvona Vikipediá faol ko bakárde va ba Vikipediá inkišáfi ıšta tohva bado.--Patriot Kor (no-pegət) 23:37, 4 Janvar 2024 (+04)[čəvob doj]

Dastək

Vəjnə

  • − Vəjnə: I vote against it because I believe that administrators from the Turkic-language Azerbaijani Wikipedia categorically should not have managerial functions in the Talysh Wikipedia. I substantiate this opinion by the fact that a significant number of Azerbaijani Turkic intellectuals support the policy of the Azerbaijani authorities on discrimination and assimilation of the national minorities of Azerbaijan, especially the Talysh. This is confirmed by the recent appeal of Talysh peace organizations to the Organization of Turkic States and UN Secretary-General Antonio Guterres.
Əlejh sədo dojdəm, cumcyko hisob kardedəm ki, Azərbočoni Vikipedijə inzibatciyon Tolyšə Vikipedijədə bə inzibatijə hugugon bəpe ǧətijən malik nybun. Ym fikri de əj isbot kardedəm ki, Azərboyčoni tyrkə intelligensijə xəjli hissə Azərboyčoni ysətnə hakimiyəti bə milli kamijon, məxsusi tolyšon, munasibət diskriminasija və assimiljasija sijosəti bardedə. Oxonnə vaxtonədə Dynjo tolyšə təškilaton bə Tyrkə Devləton Ibemoni və MIT-i Sər Katib Antoniu Guterriši unvan vyǧandə Muracijəton bymi subutin.Said Jangal (no-pegət) 20:13, 10 Janvar 2024 (+04)[čəvob doj]
  • − Vəjnə: I do not agree with the election of Eldarado to the position of administrator of the Talysh Wikipedia. According to my observations, from September last year to the present day, administrators from the Az. Turkic Wikipedia arrived at the Talysh Wikipedia and the user Patriot Kor was elected administrator (although he does not have a single full-fledged article with sources, and over the past year he has created only two very small ones article), Eldarado became the administrator of the interface, and is now trying to become a general administrator, but at the same time they are trying to elect his colleague on the Az.Turkic Wikipedia, who is also not a Talysh, Toghrul R. to his old position. All of these people are administrators of the Az.Turkic Wikipedia Wikipedia. Moreover, they organized an agreed procedure to prevent a user not associated with the Az.Turkic Wikipedia, Quseйnaqa, from becoming an administrator, even though he is the most productive in the Talysh Wikipedia. All of the above is clear evidence of an attempt to seize control of the Talysh Wikipedia by the administrators of the Az. Turkic-language Wikipedia. Regarding the reason for this process, I agree with the previous commentator @Said Jangal. Next, I will duplicate the above arguments in Talysh, for those who do not understand English.
Eldarado bə Tolyšə Vikipedijə inzibotci vəzifə vyžnije rozi nim. De cymy mušahidə dəvardə sori sentjabrə mangiku de bə ysət Az. tyrkə Vikipedijə inzibotcijon oman bə Tolyšə Vikipedijə və Patriot Kor nomədə istifodəəkə inzibotci vižnijəšone (ammo ym odami i gyləən bybu de mənbon tam məgaləš ni, oxominnə i sorədə ysə čəmi dy gylə natəmom magaləš nyvyštə), Eldarado interfejsi inzibotci be, ysət ysə bə yštə kanə vəzifə Az. tyrkə Vikipedijəku yštə həmkor Toghrul R vyžniye čəhd kardedə ki, ym odəm hič tolyšən ni. Ǧejd byə insonon həmmə Az. tyrkə Vikipedijə inzibotcijonin. Cimiku syvoj, əvon bə Tolyšə Vikipedijə ən fəal istifodəəkə Quseйnaqa əlejh həmdigə fəalijət bino kardəšone ki, əv inzibatci nybu. Cəvonku fərgədə Gusejnaga de Az. tyrkə Vikipedijə hic gylə əlagəš ni. Ǧejd byə fakton Az. tyrkə Vikipedijə inzibatciyon tərəfo Tolyšə Vikipedijə idorəəti bə dast səy caydon subute. Ym prosesi səbəbi omeədə de navkonnə komentəkə Said Jangal fikron rozim. Karsiptar (no-pegət) 12:34, 11 Janvar 2024 (+04)[čəvob doj]

Betərəf


Patriot Kor[kodi sərost karde]

The following discussion is closed.

Hurmatina Vikiijmá, pidame sıfta bıvotım ki, cımı 6 máng İnzibátavona tajrubam heste. Im 6 mángi İnzibátavonati mıddatada cı Vikipediá Tolıša zıvoni hissada bo ko kárde ve šobim. Im váxtada cama ijmá potensiáli basadagıne imkánım hestbe. Lákin hala koon sa banin va ba yola magsadon náil be gorna šta potensiáli inkišáf kárdaninimon. Bımi gorna zumon heste. Bımi gorna Tolıša zıvonada cama ijmá haniyan inkišáf kárdero ım masuliyata ko davám kárdem pida. Agar áz tožadan ádmin bim, diqqati ba ımi badom:

  • Cama yola problem alifbo masala;
  • Ijmada alágan bark kárde;
  • Resurson inkišáf kárde;

Šma komagatina áz Tolıša zıvoni hissa haniyan ba yola muvaffagati várdero tádim. Hurmatina, --Patriot Kor (no-pegət) 02:53, 7 Mart 2024 (+04)[čəvob doj]

Dastək

Vəjnə

English translation (I vote "against" the admin because he does not answer the questions asked of him. I asked him here and here.) -- Karsiptar (no-pegət) 00:06, 14 Mart 2024 (+04)[čəvob doj]

Betərəf


Aharon Erman[kodi sərost karde]

Dorud əzizə duston, az də tarixi ve vaxte məšğol bedəm və bə tolıši zıvon xəjli məqolon peqoryne pidəm. Xaiš kardəm bəmı dastək və icazə bydən yo ıştəni bə İnzibátəti təklif bykəm. Tolıši vikipediyədə veyni tarixi ğəbilon barədə xəbə ni. By cımi gorə ıštən ım koyi bə sə žəjo hozzom. Cə Azərbojčoni vikipediyədə kom kardəm ni, ənčəx urusi vikipediyədə ve təčrubəm heste və həmən avtopatrul statusım səme. Aharon Erman (no-pegət) 17:55, 29 Mart 2024 (+04)[čəvob doj]

Saləm əleikom @Aharon Erman, šymə mali əmonət Vikipediada vindejme. Xəbə səj pijejdəme šyməko, boci lozime mudiri status? Girəm šymə məǧalə nyvyštei pijejdəjone, ym status lozim ni. Karsiptar (no-pegət) 12:21, 1 Aprel 2024 (+04)[čəvob doj]
Səlom, həm məğalə həmən, wikiperdia kontrol kardejo. Bə tolyši tarix ymruž ve odemon və milləton marağ hestešone, əncəx ə cəvon nyvyštəmon veyni bə tolysi xəyrıs ni. Əve cımı mudirəti vacibe ki bə cəji gorys az bəzi səfon va dodəm və əvoni az tumo karde zındənim. Əv mudirəti lozime ki az ystə səfon tumo byzynym. Məsələn məğalə ofədəsə az bəzi səfon kardəm cə məğalə nomədə və məğalə nomi əvəz kardejo bəmy ym status lozime. Aharon Erman (no-pegət) 20:05, 2 Aprel 2024 (+04)[čəvob doj]
Hurmatina @Aharon Erman, az šyməni məsejme. Šymə rostə fikiron votejdejon, əmma bə mudiri statusi šyməko təčrubə kame. Dijə bykanən bə @Patriot Kor ijən @Quseйnaqa, cojna vej təčrubə cəvonko heste. Šyməko čəmi 5 toža təčrubə heste. Girəm lozime cicsə de mudiri statusi soxtej, bynyvyštan bə @Quseйnaqa, əv koməg bəko. Hurmət kardam, Karsiptar (no-pegət) 11:13, 3 Aprel 2024 (+04)[čəvob doj]
Hurmətinə okoədə @Aharon Erman, hələ ki az nyvindyme vej mymkunoti bo admini statusi səjro. Səhifon nomon ovaxtejro, kejnə iberdəmədə vindəjon xəto heste ja čo cij, bəzynejon bəmy nyvyšte. Tolyšə Vikijədə yštə təčrubə ve nišon doj lozime, məǧolon nyvyšte, rost nybə vyron sərost karde ijən de cəmə əlifbo nyvyšte təčrubə ve karde bydə xətojon nybun - Ijən pešo 5-6 mang bəpeštə ištirokəkon bə šymə tohfə dijə kardejədə bəzynen dərəse bə šymə admini statusi doj ja nydoj. Ižən šymə ysətnə status bə šymə her-hevuž mymkunot dojdə məǧolon nyvyšte ja sərost karde. Cy pars heste ja dastək, bəzynejon bəmy nyvyšte cymy no-pegəti səhifədə. Quseйnaqa (no-pegət) 14:14, 3 Aprel 2024 (+04)[čəvob doj]
Ve çətine be əlifba vikipediyədə ko karde. Şımə komputerədə tolışi əlifba heste? Az zındənum şımə məğalən çoknə nıvıştəyon, əgər jəğo qıləy əlifba heste, xaiş kardəm bəmı bıvotənən. Əlovə votem pidəbe ki bə co qıləy vikipediyə tarixi kitobon nodən, yəni vikipediyə dılədə kitobxonə ofəyədən. Əməku jəğo imkan heste? Əlifba əgər klaviaturədə bəbən az ve səhvon va nədəm. Aharon Erman (no-pegət) 01:12, 7 Aprel 2024 (+04)[čəvob doj]
Bəzikəson bə tolyši sijasət vyni dağandən və cə tolyšon nomiku gəp žəjdən. Məsələn ingilisi vikipedijədə az statusım ni və cəmə tolyšon nomiku čo milləton nyvyštedən. Əsosən ingilisi vikipedijədə cəmə tolyšon aktiv nin. By žygo məğalən fik doj lozime.Aharon Erman (no-pegət) 20:27, 2 Aprel 2024 (+04)[čəvob doj]

Dastək[kodi sərost karde]

Vəjnə[kodi sərost karde]

Betərəf[kodi sərost karde]


Quseйnaqa[kodi sərost karde]

Salam Əlejkum bə tolyšə vikipedijəvonon. Pidəme yštə adminəti həxon idomə karde. Ve ko vəomə vaxtonədə karde lozime, vej məǧolon hələ nyvyštə byənin. Az de yštə zynəjon, de yštə həvəsi ym koədə mande pidəme. Ijən bovə kardəm tolyšə vikipedijəvonon/ištirokəkon ve bəben ijən tolyšə zyvonədə Vikipedijə handəkəson hənijən ve bəbe. De jolə hurməti Quseйnaqa (no-pegət) 16:59, 11 Aprel 2024 (+04)[čəvob doj]

Səlom, az qyləj parsym heste. Bə cəmə zyvon bəbe vikipediya forumi səhifə pegordynije? Cə ləzgijon ja avaron zyvonədə ym heste. Də hurmati, Aharon Erman (no-pegət) 03:05, 16 Aprel 2024 (+04)[čəvob doj]
Səlom, ym səhifə heste - Di Məjdon. Quseйnaqa (no-pegət) 12:41, 16 Aprel 2024 (+04)[čəvob doj]
Boci əjo bedəni tojə temə ofəjəj? Bynə urusi forum təki bybu coke. Aharon Erman (no-pegət) 22:07, 16 Aprel 2024 (+04)[čəvob doj]
tožə myžor (tema) ijo bəzynejon okarde No-pegəti mərəngo Quseйnaqa (no-pegət) 00:00, 17 Aprel 2024 (+04)[čəvob doj]

Dastək[kodi sərost karde]

Vəjnə[kodi sərost karde]

Betərəf[kodi sərost karde]

Sədomon: Statusi oryxnijero[kodi sərost karde]