Vikipediá:No-pegəti mərəngo

Сe Vikipediá
Xəš oməjon bə ičtimoijə portal!
By səhifədə šymə bəzynejon umute cic ysət Vikipedijədə bə əməl omejdə ijən cerə šymə bəzynejon yštə tohfə dəǧande.
Šymə bəzynejon parson doj ce iškilon barədə no-pegəti.

Səforət (Embassy)

Xəš oməjon - Forum/Di Məjdon - Penč əsos prinsip - Vikipedijə sistem - Sijosət

Cı sahifa nomon redákta kárde haxada[kodi sərost karde]

Hurmatina istifodaakayon. Isa sahifa nomon ba kutlavi vándálizmi maruz mándan. Zıvoni nızna hamma kas ba sahifa nomon mudáxila kárda. Taklif kárdam, sahifa nomon anjax inzibátavonon dagiš kárde huquqıšon bıbu. --Patriot Kor (no-pegət) 01:02, 5 Janvar 2024 (+04)[čəvob doj]

  1. + Dástak: --eldarado(müzakirə | tohfə | meta səhifə) 06:58, 6 Janvar 2024 (+04)[čəvob doj]
  2. − Vayna: Tosə ysət vindənime ki səhifə nomon ovaxtejədə kutləvi vandalizməti bybu. Bynyvyštən ce kom akkauntonku žygo vandalizmi vindəjone? Ymən heste ki čo Vikipedijonədə, hežo urusi zyvoni pegətəmon žəgo pebyrijəti ni, harki bəzyne səhifon nomon ovaxte. Ijən əgəm ki vindəjon ištirokəkə beədəbə nom dəǧandə ja rost nybyə nomyš nyvyštə bəj bəbe ovarde, ijən əgəm ki ym nətičə nybəbeše pešo de admini həxon bo žəgo akkaunti nomon ovaxte nyhašte. Ijən no-pegət karde bəbe žəgo səhifon nomon ce həminə səhifə no-pegəti səhifədə. Əve by žygo təklifi rozi nim, lozim nybyə cije Quseйnaqa (no-pegət) 20:12, 10 Janvar 2024 (+04)[čəvob doj]

Kali syxanon barədə[kodi sərost karde]

Azizə Patriot Kor vikipedijəvon. Kali syxanon barədə no-pegət karde lozime cumcyko dərəsedənim ce končo šymə əvoni pegətəjone:

  1. Iminəni, ce "Administrator" syxani. Šymə nyvyštəjon "Inzibatəvon" əmma hic gylə luǧətədə žygo ym syxani nyvyšte pəjdo karde nyzynəme. Pirejko luǧətədə žygo syxan ni, Novruzəli tolyšə-tyrkə-urusə luǧətədən ni. Ce Novruzəli tolyšə-tyrkə luǧətədə bənə "administrator" nyvyštə byə. Omedəmon bə F. Əbaszodə urusə-tolyšə luǧəti (ysət həmməjsə təmominə luǧət) - ijo administrator syxan heste ijən bə tolyši žygo pegordynijə byə - "ADMİNİSTRA´TOR m. administrator, mudir". Azən de žygo varianton dijə kardejədə pegətəme mudir, jəne bə məno nez bybu. Bəbe hežo administrator pegəte.
  2. Dyminəni, "Istinad" syxan. Hic gylə luǧətədə pəjdo karde nyzynəme. Əmma vejni gylonədə səvon ijən mənbə syxanon hestin. F.Əboszodə urusə-tolyšə luǧətədə "İSTO´ÇNİK m. 1 (co-co mənonədə) səvon, mənbə" jəni səvon, mənbə. F.Əboszodə tolyšə-tyrkə luǧətədə tolyšə syxan "səvon" bə tyrki bənə "mənbə" nišon doə byə. Ce N.Məmmədovi tolyšə-tyrkə luǧətədən žygo variant nišom kardə byə. Əve ijo hic vindənim buci šymə žygo varianti oko dojdəjon, žygo zynedəm ki ce tyrkə Vikipedijəku pegətəjone. Əmma boli ijo lozime de ədəbijoti dijə karde, de luǧəton dijə karde, az bəbe vote ki təmom syxanon de luǧəton dijə kardəm, hərdəm kali varianton de ysətnə ədəbijotədə pegətə byə varianton cumcyko kali ərəbi ja ovaštə byə tyrkə syxanon bə luǧəton egynijən əmma əvoni vejni šairon, ənyvyšton oko dojdənin. Ajən byvotom ki az boštə bənə əsosə luǧəti ce F.Əboszodə urusə-tolyšə luǧət pegətedəm cumcyko oxonə soronədə ym həmməjsə təmominə luǧəte, čo luǧəton ja kyrtin jaanki ve xətošon heste (de -miš-on purin ja ce tyrkiku pegətə byə syxanon).
  3. Seminə, ce ym porali nom. Čo portalon dijə kardyme, əve "Ičtimoijə portal" nome cumcyko žygo portal bo čurbəčurə parson no-pegət karde soxtedən. Šymə əcəj nomi ovaxtyjone bə "Mərəngo", jəni bə tyrki "mərkəz". Ymi dənyrəsəjm ce cici mərəngo, əve nomi ovaxtyme bə "No-pegəti mərəngo" (jəni "Muzakirə mərkəz"). Əgəm ki šymə məǧsəd žygo be hic nybu xəbə bykən cumcyko be kommenton cətin bedə dərəse. De hurməti Quseйnaqa (no-pegət) 23:17, 19 Fevral 2024 (+04)[čəvob doj]
Salom, hurmatina @Quseйnaqa. Magar "ádministrátor" sof tolıša sıxáne ki? "İnzibátavon" sıxáni riša arabi an bıbuy, cay suffiks ki tolıšiye, bımada cı problem heste? Ba "istinád" bımándo, bale, rozim ki, "savon" hamaysa coke, ammo hežo istinád an cama pemužiya sıxáne. Mánde ba "No-pegat Marango" - "Marango"-ada hežo no-pegat kárdan, pešo qaror saydan hani, boci ay žıgo bınıvıštamon? De hurmati, Patriot Kor (no-pegət) 00:02, 20 Fevral 2024 (+04)[čəvob doj]
  1. Hurmətinə Patriot Kor, əj votedəm ki az yštənbəsə syxanon bə məjdon bekardənim. Šymə votə «inzibatəvon» ni luǧətonədə, buci yštəku tožə syxan bysoxtəmon? Umumi ym syxan həlbəttə tolyšə zyvonədə byəni, əmma luǧətonədə doə varianton hestin - administrator, mudir. Jəne šymə votə varianti tolyšon oko dojdənin. Syxan bymədəje. Tolyšə ədəbijə zyvon, jəne nyvyštə formə hežo luǧətonədə nyvyštə byə, ǧejd kardə, jəne ijo yštəku syxan soxte lozim ni. Musir syxan ve neze, kejnə zyvonədə ekvivalentə syxan ni, ja nezə syxan oko dojdən ja čo zyvoniku pegətejdən. Ijo hežo həminə ǧajdəje boən de luǧəton normon pegətəmon cumcyko əksinə holədə har odəm bəzyne yštə varianti dəǧande. Ižən ki ədəbijə zyvon ijən ijo oko doə byə ijən pegətə byə zyvon ce kobəsonə ləhcə əsosədə pegətə byə. Maštə ironə tolyš dəbəše bəvote cəməku žygo votejdən əve žygo nyvyštejdəm, əvən rost nybəbe oxo, gyləj ləvəngin bəbe ijo. Kom gyləjədə Vikijədə, ja ləzgi ja čo vindəme luǧəti səhifə jəni əjo kali syxanon nyvyštəšonbe komon tasyb dəǧandən. Umu kardəm zynəme dərosnije bə šymə. Ižən ki əj byvotom de tolyšə fonetikə ǧajdon inzibotəvon bəbe bybu, luǧətədə «inzibotijə» syxan heste jəne bənə administrativ, šəhəron, dijon sistemi barədə. Əgəm ki az rost votejdənim, byvotən.
  2. Boli ijo šymə pemužijeku syxan šedəni ki, bəmynən kali syxanon cətine oko doj, hərdəm jodo bešedən, az ižən məčburim bə luǧət dəše, kali syxanon 10 kərə nəvedəm. Əmma ədəbijə zyvon cymy ləhcə, cymy rəjoni zyvon ni. Istinad syxan ijo bənav az syxani rosti hic vyrədə vindənime. Šymə gyno vindənim, šymə tyrki cok zyndəjon əve cəjo pegətedəjon, əmma žygo hežo iškilon bəben əgəm ki əmə de luǧəton varianton nyšəmon, ysət məsələm Boku tolyšon zyvonədə ənədə tyrkə syxam heste, cumcyko əvon pemužijən, umžən kardən zyvonon, əmma əsyl tolyši čo čurəje ijən luǧətonədə nyvyštə byə. Ijo bə ǧəror rəsəjmon «Səvon», «səvonon».
  3. De «Mərəngo», ijo bə cəj gornə mərəngo umumijə syxane, azən vejni žəgo cijon de čo Vikipedijə nymunon dijə kardəm, jəne vejni vyronədə de ičtimoj, ičmo ijən portal syxani oko dojədn. Ijo ymən heste ki bydə čo tolyšon handejədə dərəson bo cici ym səhifə soxtə byə. Az dərəsəjm, šymə dərəsəjon, əmma čo kəson barədə cətin. Hežo həminə mərəngo žəgoən populəjr syxan ni, sipirišon zynejdən, čyvonon cətin, Əve pijəme bydə tikəj dyryst, konktretikə bybu. Jəne kyrt byvotom, boli, luǧət cəmə əsosə diləge. Jaanki yštən vindedəš cənədə parson bə məjdon bešedən. De hurməti Quseйnaqa (no-pegət) 00:47, 20 Fevral 2024 (+04)[čəvob doj]
Səlom, hurmətinə mudiron @Quseйnaqa ijən @Patriot Kor. Šyma myzokira oxoj čič ba? Az ym syhan rost kardame yšta okoədəj nopegətta, bə my lozime zyne, čic az bynyvyštem. De hurməti Karsiptar (no-pegət) 23:53, 10 Mart 2024 (+04)[čəvob doj]
Bə šymənən Səlom hurmətinə @Karsiptar. Az yštə movge kali syxanon barədə nyvyštyme, hələ ki caš kardəm čəvobi ijən ki bə ce nətičə bešedəmon. Quseйnaqa (no-pegət) 08:51, 12 Mart 2024 (+04)[čəvob doj]


Əlifbo barədə[kodi sərost karde]

Hurmətinə @Patriot Kor, vindame šyma tožədən yštə kandidatura nojone bə mudiri Tolyša Vikipedijəda, Xydo komək bybu. Šyma nyvyštajone žybyzyn cəmanko əlifbo problem heste. Byvytan yšta fikron, bəcəj goryš interfejs "Transwiki" pegordynijəšone de tolyša hərfon. Əlifbo vyžnej bə vaxtada kardašone. De hurməti Karsiptar (no-pegət) 00:38, 11 Mart 2024 (+04)[čəvob doj]

@Patriot Kor ižən ogardəmon by myžor končo šymə čəvob dojdənijon. Tolyšə translejtvikiku əlifbo vyžnijə byə, ysət Vikipedijədə əj oko dojdəmon. Šymə de yštə oxonə ovaxtətijon ve ryxnə dəǧandəjon. Cy fojdə heste šymə cand sa gylə məǧolonədə "byə""bıa" ovaxtyjone? Ijən cymi bə nav čo žygo i hərfinə ovaxtətijon. Cymi əvəzi yštə vaxti bo məǧolə nyvyšte čo bykənən. Šyməni cəšnavi kardəm ki vəomədə žygo cijon bənə vandalizmi dijə kardəm, cumcyko bə umumi Tolyšə Vikipedijə vəjnə bešedəjon, əzijət dojdəjon žygo ovaxtətijon ohašte. Quseйnaqa (no-pegət) 09:15, 21 Aprel 2024 (+04)[čəvob doj]