Bə mətni dəvarde

Xacpərəstəti

Сe Vikipediá
Isa Məsi

Xacpərəstəti (xristianəti) (junani - Χριστός məsh bjə) — ce Isa Məshi əhdi-čədid dinə kitobədə yštə əksiž pəjdoš kardə žimoni təsvirinə və yštə dijənondə əsosyš byə dynjo dine[1].

Čo nomon: Məsi, Məsijəti, nəsranijjət, tərsa. Se əsas dynjo dinon də (jəhudi və bə Islami bərobər) gyləj Ibrahimi dinondə hisob bedə. Xristianon bovə kardə ki, Nazaretli bə İsa "məsh" bə ilahi varlygdyr MƏSİHİ. Hestəti Xydo kəlome, bəšəri kəlome, Xydoje və ce bəšərijjəti xiloskare Məsihi.

Biblijə və insoni əğidon ətrofədə bə mijon gyrdəbən dynjoədə yštə tərəfdaron (həmfikon) syxani gorə (2007-nə sorədə təğribi 2,1 miljard kəs) Avropədə, Dyjonən Amerikədə, Nyso Afrikadə ijan ce okeanondə gyləj bovəje.

Xristianon se gylə əsos čərəjanondə, katolik, pravoslav, protestantije.

Vote bəbe ki, Xristianəti məzhəb kilisə də təškil bedə.

Xacpərəstəti seminə ijərije jəni təkə Xydo se ilahi šəxsijjətədə bə bovə kardən.

Xacpərəstəti čəmə era iminə əsrədə Romə Imperijə dylədə Fələstini ərazijonədə ce jəhudijon mijonədə pešə əv čo-čo əjalətonədə xəlğon dylədə zijodə byən.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. https://web.archive.org/web/20080615140203/http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html