Bə mətni dəvarde

Ǧəčy

Сe Vikipediá
Ǧəčy

Ǧəčy (lat. Falco) — əšivo pərəndəj. Dynjoədə ve otə.

Ğəčy poron rang tyndə xakije. Səš rušinə xakije. Xyrtəš sipiləvunə, sinəšən xakije. Luzi hissə, dumi žiton posi rangədəj. Pešti tərəfyš tynd xakije. Tykyš, lyngi angyšton sijon. lyngonoš zardin. Niə gylə kəšon dyrozi 86-92 sm, moa gyləjni 88-95 sm bedə.

Tolyši məhol cy marti oxoədə omedə, nojabrədə šedə. İntasi kamə hissəš bo zymystonijən mandedə. Cy Lankoni ləpəkonədə žijedə.

Ğəčy xəjmandə pərəndəj. Əv morə, morəcəcul, kižə, həšorat, loš hardedə. gandymi dyve bəpeštə de dastə omedə. Dastədə 100-200 ğəžy bedə.

Ğəčy doədə lonə dutedə. Jainki cy čo pərəndon lonədə nyštedə.
Ğəčy ce vəšiənə pərəndon dyždə gylonədəj.
Tolyšə folklorədə bə ğəčy aid gyləj ifodə heste: "Ğəčy votaše: - "Cymy daj bənəbəj sijo lo az bə osmon pejəkyrnim aspə kyrə"

Tispiron[sərost bykə | kodi sərost karde]