Bə mətni dəvarde

4 Maj

Сe Vikipediá
AprelMajIjun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


Taryx[sərost bykə | kodi sərost karde]

1814 — Napoleonışon bə Elba nomədə sərkuşon tojnişone.
1904 — Panamə ğənovədə nimcu mandə ko sənibəton bino be.
1910 — Kanadadə dıyovonə canqbozon dastə onə be.
1920 — XI sıəranqə ləşkər bə Opstoro dəşey.
1922 — II Həməazərbaycani bə səveton qırdəbemonədə çı hardi doyemoni roədə dekreti bə ray oməyn.
1966 — Çı İtaliya Torino nomədə şəhərədə SSSRİ de İtaliya aradə ávtomobili zəvodi soxte bə ray oməyn.
1994 — Ávropə Parlamenti Finlandijə, Norveç iyan Avstriya 1 yanvar 1995-nə soriku bə Avropə İbemon nomədə onemon dəşero rayışon doşone.

Hodison[sərost bykə | kodi sərost karde]

Movardəjon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Mardəjon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Idon, mərosimon ijən xysusijə ružon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Mangon

JanvarFevralMartAprelMajIjunIjulAvgustSentjabrOktjabrNojabrDekabr