Bə mətni dəvarde

6 Maj

Сe Vikipediá
AprelMajIjun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


Taryx[sərost bykə | kodi sərost karde]

  • 1861 — Amerikədə vətəndošə čang: Arkanzas nomədə štat ičonətiku čo be cy AIŠ-9-nə štat bejdə.
  • 1889Parisədə Umumdynjo nymojišgoədə rəsmi bo čəmati Ejfeli ǧələ okardyšone.
  • 1910 — V Georg peš yštə pyə marde cy Ingiltərə kral bedə.
  • 1921 — Cy Səveti Urusijət ijən cy Almanijə arədə bə savdy karde raj ǧolyšon kəšəšone.
  • 1940 — Čon Stejnbek Pulitzeri mykəfoti səše.
  • 1954 — Ročer Bannister I mili bə 4 ləz vitə iminə odəm bedə.
  • 1971Junanystoni ijən Albanijə mijono diplomatik raj bərpo bejdə.
  • 1976Italijədə Firulidə nomədə šəhərədə buməlarzə 989 xonəxoš fotyš karde.
  • 2001 — Papa Ioann II yštə bə Surijə šejədə iminə Romə papa be ki bə məcit dəše.

Hodison[sərost bykə | kodi sərost karde]

Movardəjon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Mardəjon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Idon, mərosimon ijən xysusijə ružon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Mangon

JanvarFevralMartAprelMajIjunIjulAvgustSentjabrOktjabrNojabrDekabr