Bə mətni dəvarde

Abdelfəttah Əs Sisi

Сe Vikipediá

Abdelfəttah Əs Sisi (19 nojabr 1954) — Misiri 6-minə prezidente. Cy Misiri 70-minə mudafiə nazir byə. Kahirə də bə dynjo omə. Misirədə, Amerikə Ibyə Štatonədə, Dyždə Britanijədə hərbi məktəbonyš handəše. 1977-minə soriku cy Misiri ləšǧərədə ko kardedə. 12 avgust 2012-minə sorədə əv cy Misir mudafiə nazir bedə. 3 ijul 2013-minə sorədə əv de hərbi inǧilabi Muhamməd Mursi vəzifəku eǧandəše. 8 ijun 2014-minə sorədə əj ce Misiri prezident səcynjedən.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]