Abdul Əziz İbn Səud

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Numunə:Şəxs

Abdul Əziz İbn Səud — (15 janvar 1876-9 nojabr 1953) - Səudijjə Ərəbistoni ofajə kardəkəs, ce Səudijjə Ərəbistoni1-minə kral byə. Ce Nəčdi rəhbər Abdullah Rahmən İbn Fajsalizoaj. Ce  Səudijjə Ərəbistoni ysətnə kral de syftənə Abdullah İbn Abdul Əzizi pyəj. Səudi davlətədə bə dynjo omə. Əcəvon xejzon iglə Ər-Rijade šəhəri idarə kardəbe. Əv ce əǧylətiku yštə xejzoni zu hakimijjəti ižən bə dast səjyš pidəbe. Hakimijjəti bə dast de Osmanli imperija koməgi Rəšid xejzon səše. Səudi xejzoni dyzzu bə Kuvejt vəǧandyše. Əv Kuvejtədə jol be. 1901-minə sorədə əj bə Ər-Rijadi ce Rəšid xejzoniku səj goroš yštə ləškəri ofajə kardyše. 1902-minə sorədə 15-16 janvari dəvardə šəvi əv dyšdə ləškəri, əcəj ləškərədə 60 kəs čangvon hesbe, bə Ər-Rijadi Rəšid xejzoni səpe še. Əv Ər-RijadeiRəšid xejzoniku səše. Ər-Rijadi gubernatori kyštše. 1912-minə sorədə əv Nəčd məholi həmmədə yštə hakimijjəti bino kardyše. İminə dynjo čangədə əv de  ingilison nez be. 23 sentjabr 1932-minə sorədə əv ce Səudijjə Ərəbistoni səlo kardyše.

İstinodon[sərost bykə | kodi sərost karde]