Almani zyvon

Сe Vikipediá
Almani zyvon
Səhejə nom: Deutsch
Kišvəron: Almanijə, Avsrijə, Lixtenštejni
Məholon:
Rəsmi status: Almanijə, Avsrijə, Lixtenštejni
Syxan kardəkəson həməjəvo ašmard:
Rejting:
Ǧəzijə
Kategorijə: Hind-Avropə xyjzon
Hind-Avropə Xyjzon
Germani xol
Nyvyštəj: Latin
Zyvoni kilid
QOST 7.75–97:
ISO 639-1:
ISO 639-2:
ISO 639-3: de
Dijəkə: '
Almani zyvon bənə rəsmi zyvon

Almani zyvon (alm. Deutsch(inf.), ifo kardə bejdə: [ˈdɔʏ̯tʃ]; deutsche Sprache, ifo kardə bejdə: [ˈdɔʏ̯tʃə ˈʃpʁaːχə]) — cy Hind-Avropə zyvonon xyjzoni almani zyvonon grupi aid byə zyvon. Ce almanon millijə zyvon ijən ce avstrijəvyžon, lixtenštenyžon, almən-isvecron ijən amerikə almanon; ce Almanijə, Avsrijə, Lixtenštejni rəsmijə zyvon, ijən ce Isvecrə, Luksemburgi, Belcikə gyləj rəsmijə zyvon hisob bejdə. Dynjoədə ən məšhurə zyvon hisob bedə peš cini, ərəbi, hindi, inglisi, bengali, portugali, fyrəngi, urusi ijən japoni. Almani zyvon cominə vyrə gətejdə internetədə əj oko dojro. Həšinyštə Avropədə ən məšhurə zyvone (90 millionisə ve gəp žəkəs).

Bə hind-avropə xyjzoni almani zyvonon həšinyštə grupi dəxylyš heste. Nyvyštə grafikə ce latyn əlifbo əsosədə pegətə byə, ijən de se gylə zijodə grafemə əlovə, komon umlauton izoh kardejdən (ä, ö, ü), ijən ligaturə esset (ß). Ən ǧədimə nyvyštəj əbidon bə VIII əsri dəxylin.